لینک های دسترسی

اعتصاب غذائي درزندان «پل چرخي» در کابل


در يک زندان در افغانستان ده ها تن از زندانيان در احتجاج بمقبل اعدام ۱۵ تن از زندانيان مجرم شناخته شده به اعتصاب غذایی ادامه داده اند.

اين اعتصاب غذائي در زندان «پل چرخي» کابل از بيشتر از يک هفته بدين سو ادامه دارد. زندانيان پل چرخي عليه طرز محاکماتي افغانستان بشمول طريق اجراي اعدام مجرمين احتجاج ميکنند.

آنها ميگويند پارلمان افغانستان و صليب سرخ به نگراني ايشان گوش بدهند. اعتصاب نخوردن غذا ذريعه زندانيان فقط چند روز بعد از آن آغاز شد که حکومت به تاريخ هفت اکتوبر ۱۵ مجرم را اعدام کرد.

اين زندانيان محکوم به ارتکاب جرايم بشمول قتل، اختطاف و سرقت مسلحانه محکوم شده بودند.

اعدام آنها اولين در نوع اش بود که ظرف سه سال اخير در افغانستان تائييد شده است. حکوم افغانستان ميگويد با جود نگراني هاي ابراز شده در سطح بين المللي در مورد اين اعدام ها به تطبيق آن دامه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG