لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجه افغانستان ميگويد: مدرکي ديده نمي شود که گويا ايران براي شورشيان طالبان اسلحه فراهم ميکند


رنگين داد فر سپانتا، اين تبصره ها را روز جمعه در هرات بعمل اورد، يعني يکروز بعد از انکه قوماندان بلند رتبه ناتو گفت که اسلحه اي که در افغانستان بدست افتاد، منشا ان در ايران بوده است.

دن مکنيل، جنرال اردوي امريکا گفت قواي ناتو بتاريخ پنجم ماه سبتمبريک کاروان موتر ها از ايران را متوقف ساختند که حاوي يک تعداد وسايل تکنالوژي پيشرفته استفاده از مواد منفجره بود.

مقامات افغان ميگويند اداره استخبارات کشور منبع اين سلاح پيشرفته را که شورشيان طالبان از ان استفاده ميکنند، تحقيق ميکند و علاوه ميدارد که ثبوتي وجود ندارد که اين وسايل از ايران امده باشد.

جنرال مکنيل گفت، مشکل است باور کرد که محموله مواد منفجره شايد از ايران منشا گرفته باشد و بدون معلومات اردوي ايران به افغانستان انتقال داده شده باشد.

رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا نيز اظهارداشت که بعقيده وي اعضاي گروه طالبان از ايران کمک دريافت ميکنند.

شورشيان استفاده از بم گذاري هاي انتحاري و بم هاي تعبيه شده در کنار جاده راعليه عساکر خارجي و افغاني افزايش داده اند.

XS
SM
MD
LG