لینک های دسترسی

Breaking News

هفدهمین کنفرانس سازمان منطقه ای اقتصادی اکو در شهر هرات امروز به پایان رسید


هفدهمین کنفرانس سازمان منطقه ای اقتصادی اکو مه از تاریخ 16 اکتوبر در شهر هرات آغاز گردیده بود امروز به پایان رسید.

در مراسم پایانی کنفرانس اکو حامد کرزی ووزرای خارجه 4 کشور ایران افغانستان وتاجکستان نیز اشتراک نموده واجندای پیشنهادی معینان ومتخصصین کشور های عضو را بررسی نموده ودر یک کنفرانس خبری تنایج را اعلام نمودند.

حامد کرزی در کنفرانس امروز گفت سازمان منطقه ای اقتصادی اکو در نزدیک تر ساختن کشور های منطقه سهم به سزایی داشته است.

کرزی افزود تمامی کشور های عضو این سازمان به طور همسان به دوخطر تروریسم ومواد مخدر روبرو هستند.

داکتر رینگین دادفر اسپنتا در یک کنفرانس خبری پس از پایان اجلاس وزرا به سکرتریت اکو پیشنهاداتی را از جانب افغانستان مطرح نمود که ایجاد یک پوهنتون مشترک با نام اکو سفر ونشست های مشترک جوانان کشورهای عضو وایجاد همکاری میان شهر های کشور های عضو جز آن بود.

اسپنتا افزود در طی چار روز معینان ومتخصصین ووزرای خارجه کشور های عضواکو روی مسایلی از قبیلتجارت ترانزیت امنیت وانرژی صحبت نموده وبرای گسترش ساحه همکاری های منطقه ای تصامیم جدی گرفتند.

در پایان اجلاس وزرا ریاست دوره ای سازمان اکو برای یکسال به افغانستان سپرده شد. در پایان وزرای خارجه کشور های عضو اکو ساحه ای بالغ بر یکصد جریب زمین را در شرق شهر هرات بنام پارک اکو مسمی نموده وبنیاد نهادند.

در حاشیه این کنفران صبح امروز وزرای خارجه سه کشور ایران افغانستان وتاجکستان نشست سه جانبه ای را انجام داده وروی مسایلی از قبیل میارزه جدی با تروریسم منع قاچاق مواد مخدر وگسترش همکاری های اقتصادی صحبت نمودند.

XS
SM
MD
LG