لینک های دسترسی

حزب کمونيست چين رهبران جديد را انتخاب کرد


حزب حاکم کمونيست چين نه نفر را به کميتۀ قايم دفتر سياسي آن حزب تعيين کرده که دو تن از انها جانشين بالقوۀ هو جينتاو، رئيس جمهور و وين جياباو، صدراعظم هستند.

آقاي هو عهدۀ رياست حزب کمونيست را حفظ کرد که تضمين مينمايد رهبري کشور و قواي نظامي را براي يک دورۀ پنج سالۀ ديگر بعهده خواهد داشت.

وين، صدراعظم چين نيز امروز دوباره بعضويت کميتۀ قايم تعيين گرديد.

جانشينان بالقوۀ اين رهبران شي جين پينگ، منشي حزبي شانگهاي و لي کي چيانگ رهبر ولايت لياونينگ هستند.

هنوز واضح نيست که کدام يک ازين دو نفر بکدام عهده گماشته خواهند شد، ولي وقتي آنها بوسايل نشراتي معرفي ميشدند، شي قبل از لي بتالار بزرگ مردم داخل شد.

دو صد و چهار عضو کميتۀ مرکزي ديروز بعد ازانکه در ختم کنگرۀ هفدهم انتخاب گرديدند، براي انتخاب اعضاي کميتۀ قايم راي دادند.

هو، رئيس جمهور در جريان کنگرۀ يک هفته اي قدرت خود را تحکيم کرد.

XS
SM
MD
LG