لینک های دسترسی

Breaking News

'موفقيت در پاکستان مربوط به تلاشهایی ما در مبارزه عليه دهشت افگنی است'


در آئينۀ مطبوعات جهان دو موضوع انتخاب شده است: گفته هاي سناتور جان مکين، کانديد مقام رياست جمهوری، در مورد قواي امريکا در افغانستان و دومي اظهار نظر قوماندان ناتو در مورد اولويت ها در آن کشور.

سناتور مکين ميگويد موفقيت واشنگتن در افغانستان، در متوقف ساختن گسترش القاعده نهايت مهم است؛ اما موفقيت در پاکستان مربوط به تلاشهای خواهد بود که در مبارزه عليه تندگرائي و دهشت افگني، فايق شويم.

مککين در مقاله ايکه در مجلۀ مسايل خارجي بنشر رسيده است گفته است صلح دوامدار بر مبناي آزادي استوار است.

مککين از ايالات متحده خواسته است با تعهد دوامدار، براي مقاومت عليه تند گرائي در پاکستان به آنکشور کمک نمايد. او همچنان تقاضا نمود که قابليت پاکستان براي مقابله با دهشت افگني و تشويق نمودن تعليم و تربيۀ دولتي براي همۀ اطفال آنکشور بايد حمايه و پشتيباني گردد.

او چنين ادعا ميکند حالات متحول در عراق، بر افغانستان تأثير خواهد داشت. در حاليکه در بعضي ساحات در افغانستان مؤفقيت هایی بدست آمده است، اما احياي دوبارۀ فعاليتهاي طالبان شايد افغانستان را به حالت قبل از يازدهم سپتامبر بحيث سرپناه به دهشت افگنان با دسترسي به سويۀ جهاني، برگرداند.

مککين در مقاله اش خاطر نشان نموده که تعهدات ايالات متحده در افغانستان بايد با تقويۀ بيشتر قواي ناتو، الغاي محدوديت هاي استفاده ازين قوا که بعضاً تأثيرات منفي در قبال داشته و تربيه و تجهيز کامل اردوي ملي افغانستان توأم باشد.

هيليري کلنتن کانديد پيشقدم حزب ديموکرات نيز در يک مقالۀ ديگر نوشته است جبهۀ مقدم فراموش شده عليه دهشت افگني، افغانستان است، جائيکه تمام کوششهاي نظامي امريکا بايد تجديد دوباره گردد.

او علاوه نموده ميگويد به طالبان بايد اجازه داده نشود که بقدرت برگردند چون با بازگشت آنها القاعده نيز باز خواهد گشت.

سياست هاي فعلي ايالات متحده در حقيقت موقف حکومت کرزي را تضعيف نموده و به طالبان زمينه را مساعد ساخته که بعضي مناطق مخصوصاً در جنوب آنکشور را دوباره بدست آورند.

روزنامۀ ديلي تايمز به نقل قول از هيلري کلنتن مينويسد تجارت بدون کنترول هيروئين، جنگجويان طالب و القاعده ايکه عساکر امريکائي را مورد هدف قرار ميدهند، از نگاه مالي تأمين مينمايد.

خانم کلنتن استدلال ميکند تلاشهاي مجدد ايالات متحده با پاکستان نه تنها به ريشه کن ساختن دهشت افگني در آن کشور کمک خواهد نمود، بلکه به متحدين ناتوي ما نيز اين پيغام را خواهد فرستاد که جنگ عليه دهشت افگني در افغانستان و بطور وسيعتر در جنوب آسيا را ميتوانيم و بايد ببريم.

اما ما اينکار را بدون طرح يک ستراتيژي که شامل تمام منطقه باشد انجام داده نميتوانيم.

بَنتز کراداک جنرال ارشد امريکائي و رهبر عمليات ناتو در افغانستان اولويت هاي عمدۀ قواي ناتو رادر يک کانفرانس مطبوعاتي در وزارت دفاع امريکا برشمرد.

آنها عبارت اند از تقويه و تجهيز اردوي ملي افغانستان، ادامۀ تعهدات ناتو، تقويۀ کوششهاي انکشافي، دخيل ساختن پاکستان درمسائل امنيتي، تشديد مساعي ضد مواد مخدر و برخورد همه جانبۀ در مسايل عمده.

او گفت معتقد است که جامعۀ بين المللي شرايط زندگي مردم افغانستان را بطور قابل ملاحظه اي بهبود خواهند بخشيد. او گفت تربيه و تجهيز اردوي ملي و پوليس افغانستان، در صدر اولويتهاي ستراتيژيک ناتو قرار دارد.

او علاوه نمود ما بايد به مسائل امنيتي چهرۀ افغاني بدهيم و از سروي که توسط ايشيا فونديشن که يک مؤسسۀ غير انتفاعيست ياد آور شد.

در آن ۹۰ فيصد افغانهایی که در سروي اشتراک نموده بودند گفته اند که آنها به افراد اردوي ملي اعتماد بيشتر دارند. جنرال مذکور گفت تا سال ۲۰۱۰ هدف تشکيل اردوي هفتاد هزار نفري افغان بر آورده خواهد شد.

جنرال کردداک گفت تعهدات ناتو در افغانستان اهميت خاصي دارد. قواي نظامي ما در نبرد مؤفق است.

ما طالبان را در جنگهاي رويا روي شکست داده ايم و بهمين سبب آنها براههاي ديگر چون حملات انتحاري و بم گذاري کنار جاده روي آورده اند.

در نتيجه آنها سبب کشته شدن همان مردمان بيچاره اي شده اند که ادعا دارند به آنها خدمت خواهندکرد.

او راز مؤفقيت قواي ناتو، آيساف و ايالات متحده را در فراهم نمودن زندگي بهتر به مردم افغانستان از راه بوجود آوردن جاهاي کار، برق به منازل، سرکهاي بهتر، مکاتب و تسهلات صحي بمردم عامه خواند.

جنرال امريکائي همکاري با پاکستان را بخش عمدۀ موفقيت در افغانستان خوانده و از نتايج مثبت همکاري اخير ناتو با اردوي پاکستان در تقليل نفوذ عناصر شورشي به افغانستان را مؤثر خواند.

جنرال مذکور خاطر نشان نمود گرچه مبارزه عليه مواد مخدر جزء وظيفه قواي ناتو نميباشد اما قواي مذکور بايد راه هاي همکاري با قواي بين المللي را باز نمايد.

XS
SM
MD
LG