لینک های دسترسی

مبارزه عليه  بيش از ۱۲حريق  شديد در منطقه بهبود يافته است


عمله اطفائيه در جنوب کاليفورنيا در امر مبارزه عليه بيش از ۱۲حريق شديد در منطقه پيشرفت کرده است. مقامات ميگويند صحراي گرم و تند باد که باعث تشديد حريق شد بروز چهار شنبه کمتر شد و به عمليه اطفائيه اجازه داد عليه شعله هاي آتش فعالتر شوند.

هيليکوپتر ها و تانکر هاي هوائي خاص روز را صرف پاشيدن آب و بطي ساختن سير توسعه حريق در بدترين ساحات کردند.

حريق هاي وحشي چند روز اخيردر جنوب ايالات کاليفورنيا، ساحه بيش از. ۱۵۰۰هکتار مربع را سوزانيده و زياده از ۱۲۰۰ منزل رهايشي را در هفت منطقه طعمه خود ساخت.

اين حريق بروز يکشنبه گذشت آغاز شد. مامورين ميگويند خسارات وارده محتملاً بيش از جمعاً يک ميليون دالر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG