لینک های دسترسی

Breaking News

نقش رياضت فکری و جسمی در رفع فشار هاي عاطفی و دماغی


مطالعات جديد نشان ميدهد که اجراي رياضت فکري متمرکز براي يک مدت طولاني ميتواند در بهبود دقت موثر واقع شود.

اين مطالعات همچنان نشان داده است که رياضت فکري فشار عاطفی و دماغی را کاهش ميدهد و برخورد با حالات مشکل را آسان ميسازد.

رياضت فکری يک نوع تفکر رهنمايي شده است. اشخاصی که به تفکر ميپردازند اکثراً ماه و سالها را در آموزش آن سپري ميکنند.

ولی يک تحقيق امريکايی دريافت نموده است که مردم ميتوانند با استفاده از يک پروسه ايکه بنام رياضت فکري کامل جسم و دماغ ياد ميشود، از عين اثرات موثر، در جريان پنج روز مستفيد شوند.

اين پروسه شامل استراحت، تنفس کنترول شده، تخيل دماغی و آموزش متفکرانه ميباشد. در مطالعات قبلي، اين فعاليت ها نشان داده است که دقت، عاطفه و سلوک اجتماعي را بهبود بخشيده است.

محقيقين در پوهنتون اورگان يک آموزش کامل جسم و دماغ را انکشاف داد. محقيقن اين پروسه را به چهل محصل پوهنتون در چين آموزش دادند.

آنها نتايج اين آموزش را با نتايج استراحت عميق در يک گروپ ديگر محصلين مقايسه نمودند. اين مطالعه دريافت نمود که محصلين در گروه آموزش ديده نسبت به گروه ديگر از نظر دقت و عاطفه نتايج بهتر نشان دادند.

محققين همچنان سويه هاي هورمون طبيعي کورتيزول را تعين نمودند. کورتيزول بنام هورمون تشويش ياد ميشود.

جسم زماني اين هورمون را توليد ميکند که ما از چیزی میترسيم. اين مطالعه نشان داد که سويه هاي کورتيزول در گروه ايکه آموزش جسم و دماغ ديده بودند نسبت به گروه ديگر بسيار پايين بود.

مايکل پوسنر که يک کارشناس دقت در پوهنتون اورگان است در نوشتن يک گزارش ازين تحقيق کمک نمود.

پروفيسر پوسنر ميگويد که وی با دريافت هاي اين مطالعه متحير گرديده است. وي ميگويد که شمار زيادي از چيني ها قبلاً معتقد به تفکر و انديشه متمرکز هستند.

ولی او ميگويد که محصلين پوهنتون چينی نگراني هايی در مورد طبابت عنعنوي چين دارند.

XS
SM
MD
LG