لینک های دسترسی

شورشيان در پايتخت سوماليه بر قصر رياست جمهوری گلوله باري نمودند


شورشيان در پايتخت سوماليه برقصر رياسيت جمهوي گلوله باري کرده اند. از خسارات و يا جراحات ناشي از اين حمله که در اواخر روز يکشنبه دست داد، گذارش نشده است.

عبداله يوسف رئيس جمهور موقت سوماليه در هنگام اين حمله در قصر رياست جمهور موجود نبود.

رئيس جمهور موقت سوماليه بروز جمعه جهت مشوره با مورين ملل متحد بر تقرر يک صدر اعظم جديد در سوماليه به کينيا رفت.

امروز دوشنبه عساکر حکومتی و حبشه ئي در فروشگاه با کاراي موقاديشو، پايتخت سوماليه باز هم براي فرونشاندن شورش و قيام يک ساله، به جستجوي اسلحه پرداختند.

بروز يکشنبه مقامات رهبران قيبله مسلح « هوائي» را بازاشت کردند که برخي از مامورين ميگويند با شورشيان ارتباط دارند.

احمد ديري سخنگوي قبيله نيز جز بازداشت شدگان است. در يک انکشاف ديگر ، حکومت سوماليه نشرات راديو شابيل را که يک استيشن مستقل راديو در موقاديشو است، قطع کرده اند.

اين چهارمين باری است که حکومت مانع نشرات آن راديو شده است.

XS
SM
MD
LG