لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکره نگروپونتي در پاکستان با خانم بوتو


جان نگروپونتي ديپلومات ارشد ايالات متحده ، ساعاتي بعد از مواصلت اش به پاکستان به خانم بينظير بوتو صدراعظم سابق و رهبر حزب مخالف حکومت ،که از رئيس جمهور مشرف خواسته است از عهده اش استعفي بدهد ، تيلفون کرد .

درصحبت تيلفوني با خانم بوتو ، نگروپونتي اين موقف ايالات متحده را تکرار کرد که قواي اعتدال گراي سياسي در پاکستان بايد با همديگر همکاري کنند تا پاکستانرا دوباره تحت نظام قانون اساسي آن کشور قرار بدهند .

معين وزارت خارجه ايالات متحده همچنان اظهار نمود که مي خواهد نظر خانم بوتو را در باره بحاان سياسي جاري در پاکستان بداند .

نگوپونتي همچنان با طارق عزيزرئيس شوراي امنيت ملي پاکستان ملاقات کرده است .

انتظار مي رود معين وزارت خارجه ايالات متحده بروز شنبه با رئيس جمهور مشرف ملاقات خواهد کرد .

ايالات متحده مکرر از رئيس جمهور مشرف خواسته است بحالت اضطراردر کشور پايان دهد ،قانون اساسي پاکستانرا اعاده کند و از عهده قومانداني قواي نظامي پاکستان خاتمه بدهد .

اما مامورين ايالات متحده همچنان ميگويند که رهبر نظامي پاکستانرا يک متحد کليدي پاکستان درجنگ عليه دهشت افگني مي خوانند و از سال ۲۰۰۱ تا حال جمعاً به پاکستنان ده بيليون دالرداده اند که قسمت زياد آن بعنوان کمک نظامي بوده است .

خانم بوتو که مامورين پاکستاني اورادر اوايل روز جمعه از بازداشت در منزل رهاکردند گفت اداره موقت را برسميت نمي شناسد و حاضر نيست قبول کند که انتخابات آزاد و عادلانه را ميتوان تحت حالت اضطرار برگذار کرد .

XS
SM
MD
LG