لینک های دسترسی

Breaking News

عملیات بازگردانيدن سوداني هاي بيجا شده از سر گرفته شد.


سازمان بين المللي مهاجرت گزارش ميدهد که عمليات کمک را در اعزام سوداني هايي که در داخل کشور شان بيجا شده اند، بخانه هاي شان در جنوب، از سر گرفته است.

اين س ازمان ميگويد اولين کاروان بيجا شدگان قرار بود امروز از خارج شهر خرطوم بسوي ايالت نيل عليا در جنوب حرکت کند.

يک نطاق سازمان بين المللي مهاجرت ميگويد کاروان هاي بعدي، مردم بيجا شده را به ايالات کوردوفان و وحدت در جنوب انتقال خواهد داد.

اين اداره اميدوار است ۳۵۰۰ نفر را تا آخر ماۀ جاري بخانه هاي شان بازگرداند.

بيش از ۲۰ سال جنگ داخلي در سودان ده ها هزار نفر را از خانه هاي شان در جنوب کشور برون رانده بود.

XS
SM
MD
LG