لینک های دسترسی

Breaking News

فکتور های عمده در مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری سال 2008


انتظار ميرود جنگ در عراق، روابط ايالات متحده با ايران و وضع اقتصاد کشور از عوامل و فکتور هاي عمده در مبارزه انتخاباتی رياست جمهوری سال آينده اين کشور باشد.

بسياری از متخصصين پيشگوئی ميکنند که عراق در مبارزه انتخاباتی سال بعد در صدر موضوعات مورد بحث قرار خواهد داشت، همانطوريکه همين موضوع در رأس موضوعات داغ سال ۲۰۰۴ قرار گرفت که در پايان آن رئيس جمهور بش، باز هم برای بار ثانی برياست جمهوری ايالات متحده انتخاب شد.

برخی از جمهوری خواهان معتقد اند که اوضاع امنيتی بهبود يافته در عراق به هر کسی که نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای احراز رياست جمهوری انتخاب شود، کمک خواهد کرد.

اما ليختمن معتقد است که نامزد حزب ديموکرات با شرکت افراد غير وابسته در مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۸ بيشتر بهره مند خواهد شد.

او میگوید: «اوضاع تازه ممکن است تا حدی بهبودی برای حکومت رئيس جمهور بش باشد، اما اين امر، بدون شک، جمهوری خواهان را به هيجان در آورده بر ديموکرات ها هيچ تاثيری نداشته است ولی کدام تحرک و هيجانی را در بين افراد مستقل بوجود نياورده است. در حاليکه آرای تنها جمهوری خواهان برای پيروزي نامزد رسمی حزب جمهوری خواه در انتخابات رياست جمهوری در ۲۰۰۸ کافي نخواهد بود.»

به هر حال، عراق يک موضوع اساسی و محوری برای ديموکرات ها باقي خواهد ماند، بخصوص اينکه در آن سناتور هيلری کلنتن، از ايالت نيويارک باز هم در بررسی های افکار عامه، بر رقبای خود پيشی دارد.

بعضی از حريفان و يا رقبای انتخاباتی خانم کلنتن، حمايت او را در همان آغاز از براه انداختن جنگ در عراق مورد سوال قرار داده اند.

ستيفن واين که استاد مسايل حکومت و حکومت داری در پوهنتون جارج تاون است ميگويد: «از شدت اين امر منحيث يک موضوع در بين فعالين ديموکرات کاسته نشده است. البته اين موضوع جايگاه اش را منحيث يک موضوع برجسته و نمايان در کشور، بخاطر اينکه کانگرس ايالات متحده بر اين مسله انشعاب يافته است و به نظر ميرسد ديموکراتها قادر نيستند در هيچ کدام رای گيری بر اين موضوع غالب گردند، تا حد زياد از دست داده است.

از جانب ديگر موجوديت اين شک و ترديد که راهی وجود ندارد، جلو مشی بش را در عراق بگيرد و يگانه راه وقتی ميسر خواهد شد که يک رئيس جمهور جديد روی کار آيد، در اين تغيير نقش داشته است.»

معهذا عراق، ايران و ساير مسائل خارجي، امروز در ميدان مبارزات بخصوص در ايالات چون ايواويا و نيو همشاير مورد توجه زياد قرار دارد.

آتر سندرز دانشمند علوم سياسی چنين ابراز نظر ميکند: «جنگ در عراق و جنگ عليه دهشت افگنی و ايران و سلاح های اتومی، موضوعات و مسائلی است که در برابر ديد مردم اين کشور قرار دارد و مردم از موجوديت آن نگران اند. هنگاميکه داواطلبان رياست جمهوری، صرف نظر از تعلق حزبي شان، به اجتماعات رای دهندگان ميروند، از ايشان در باره آن مسائل پيوسته سوال ميگردد.»

عين موضوعات در نيو همشاير نيز مطرح بحث است، اما ديموکراتها متوجه اين امر اند که از آن داواطلب رياست جمهوری حمايت کنند که بتواند در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۸ برنده گردد.

دانتي سکالا که استاد علوم سیاسی در پوهنتون نيو همشاير است ميگويد: «عراق و نگرانی هاي خاص ديموکراتيک نظير محافظت صحي در بالای لست موضوعات مورد علاقه مردم امريکا قرار دارد، اما چون داوطلبان بر ده ها موضوع مورد بحث، موقف و نظريات نزديک و تقريباً مشابه دارند، شاخص رجحان دهی و انتخاب افراد به فاکتور هاي چون شخصيت داواطلبان و ظاهراً قدرت انتخاب شدن هريک آنها خلص ميگردد.»

بهر حال بسياری از متخصصين مي گويند که در حال حاضر اختلاط و موضوعات و مسائل به نفع ديموکرات ها است. لري لاباتن، مدير شعبه مطالعات سياسيات در پوهنتون ويرجينيا ميگويد: «ديموکراتها امتيازات متعدد دارند، صرفنظر از اينکه تا حال مردم امريکا در اداره يک حزب و آنهم حزب جمهوري زيست کرده اند.

و طبعاً شايد آنها در پی يک تغير اند. امريکایي ها همواره خوش دارند ادارات شان براي مدت زياد بدست يک حزب نماند و تغيير کند، بخصوص بعد ازهشت سال و اما اين چيزی است که همواره دست نميدهد.

ثانيا جاي شک نيست که درجه محبوبيت رئيس جمهور که ميزان محبوبيت کم او عمدتاً از جنگ در عراق و همچنان از طرز رسيدگی به طوفان بحری کترينا و ساير حوادث و اتفاقات کم شده است بيک وزنه و طوق بدور گردن نامزد حزب جمهوري خواه باقی خواهد ماند.»

اما استراتيژيست های جمهوری خواه مدعی اند که اين امتياز ديموکراتها، در صورتيکه سير مبارزه انتخاباتی متوجه به امنيت ملي و جنگ عليه دهشت افگني گردد تغيير خواهد خورد.

مهاجرت هاي غير قانونی به ايالات متحده موضوع ديگر است که ممکن احسياسات رای دهندگان را هم در مرحله انتحابات اوليه حزبي يا پرايمري و در انتخابات عمومی تغيير بدهد.

ستیفت شمیت که استاد علوم سیاسی در پوهنتون اوهايواست ميگويد: «موضوع مهاجرلات غير قانوني مسئله اي که بتناوب عرض وجود کرده است و من بدين نظرم که اين موضوع در بستر مسائل قرار داشته و حايز اهميت زياد است.

اين موضوع ماند ساير موضوعات مشهوديت زياد ندارد اما از روي صحبتی که با تعداد زياد فعاليتگران نموده ام ميدانم که حايز اهميت بسيار زياد است.»

بررسي هاي اخير افکارعامه نشان ميدهد که با نزديک شدن انتخابات براي رياست جمهوري آينده جنگ در عراق و نگراني هاي داخلي از رهگذرفقدان بهداشت صحي و مشاغل در راس اولويت هاي تعداد زياد مردم اين کشور قراردارد .

XS
SM
MD
LG