لینک های دسترسی

Breaking News

جلوگیری شیوع مرض کولرا


کنترول مرض کولرا شايد آسانتر از آنچه تصور ميشد باشد. يک مدل کمپيوتري نشان ميدهد که واکسينهاي موجودۀ که از راه دهان براي جلوگيري از مصاب شدن به مرض کولرا تطبيق ميشود، در مناطق دارای خطر بيشتر ابتلا به مرض، شايد تعداد مصابين را بطور قابل ملاحظۀ کاهش دهد.

طبق یک گزارش تازه، واکسينهای ارزان قيمت که از طريق دهان گرفته ميشوند، در جلوگيری از ابتلا به مرض کولرا، کمک ميکنند.

ولی اين واکسين چه اندازۀ منحيث يک معيار کنترول کننده، موثر خواهند بود؟

محققین ميگويند اين مدل کامپیوتری نشان ميدهد که اين واکسين وقايع تازۀ کولرا را در مناطق دارای خطر، تا نود در صد کاهش خواهد داد.

کولرا يک مرض جدی ناشی از بکترياست که عمدتاً در کشور های درحال انکشاف پيدا ميشود. مردم اين مرض را از آب و يا غذايی میگریند که با مواد غايطه انسان تماس کرده باشد.

التهاب روده ها باعث کمبود مايعات در بدن مي شود و این مرض توسط نوشيدن يک نوع مايع ضد کمبود مايعات که جانشين مايعات ضايع شده و نمک در بدن ميشود، تداوی ميگردد.

در حالات بسيار وخيم، این مايعات به بدن تزريق ميشود. ولی اگر این مرض تداوی نگردد باعث هلاکت مریض در ظرف ۱۸ ساعت تا چند روز، میگردد.

تخمينات چنان است که مرض کولرا در هر سال حد اقل يک صد هزار نفر را هلاک میسازد.

و نظر اينست که افراد واکسين شده مريض نخواهند شد، و بناعا شرايطی براي سرايت اين مرض مهيا نخواهد بود و آن وقت افراد واکسين ناشده، چانس بيشتری برای جلوگيری از آن را خواهند داشت.

اين يافته ها در ژورنال کتابخانۀ عامۀ ساينس نشر شده و بطور مجانی در سايت کمپيوتری

XS
SM
MD
LG