لینک های دسترسی

اولمرت: کابينه نبايد از استخبارات ايالات متحده در مورد ايران انتقاد کند


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل به وزراي کابينۀ خود هدايت داد تا از ابراز نظريات شخصی در قسمت يک گزارش استخباراتی ايالات متحده مبنی بر اینکه تهران ديگر اسلحۀ ذروي انکشاف نميدهد، خود داری کنند.

آقاي اولمرت اين تبصره را بعد از آن بعمل آورد که اڤي ديکتر، وزير امنيت عامۀ اسرائيل بروز شنبه طی بيانيه اي از آن گزارش انتقاد نمود.

ديکتر اين گزارش را تصور نادرست ايالات متحده در مورد پروگرام ذروي ايران خوانده گفت این تصور ممکن است بيک جنگ منطقوي منجر گردد.

او گفت اسرائيل در قسمت تصور ادارات استخباراتی ايالات متحده در مورد ايران کار خواهد کرد.

گزارشهای وسايل نشراتی اسرائيل حاکيست که يک هيئت اسرائيلی در ايالات متحده با مقامات امريکائی ملاقات ميکند تا آنها را متقاعد سازد که ايران در صدد انکشاف اسلحۀ ذروي است.

واضح نيست که هيئت اسرائيلی چه نوع اطلاعاتی را بمقامات ايالات متحده عرضه کرده اند.

XS
SM
MD
LG