لینک های دسترسی

مجلس سناي امريکا بودجۀ سال ۲۰۰۸ را تصويب کرد.


مجلس سناي کانگرس ايالات متحده لايحۀ مصارف سال ۲۰۰۸ را که شامل تقريباً ۷۰ مليارد دالر براي عمليات نظامي در عراق و افغانستان است، بتصويب رسانيده است.

اين لايحه که ديشب با ۷۶ راي موافق و ۱۷ راي مخالف بتصويب رسيد حد اقل ۵۵ مليارد دالر را براي تقريباً ۱۲ وزارت و پروگرام هاي گوناگون آن تا ماۀ سپتمبر سال آينده فراهم کرده است.

در راي گيري قبلي در مجلس سنا با ۷۰ راي مواقف و ۲۵ راي مخالف لايحۀ مصارف عمليات در عراق و افغانستان بدون قيود ديموکرات ها بتصويب رسيد.

اين لايحۀ مصارف اکنون به مجلس نمايندگان ميرود و شايد امروز روي آن راي گيري شود. مجلس نمايندگان تحت کنترول ديموکرات ها بودجه را بروز دوشنبه تصويب کرد که دران صرف وجوه براي افغانستان منظور گرديد.

ديموکرات ها کوشش کرده اند تا وجوۀ عراق را به تقسيم اوقات خروج قوا ازان کشور ارتباط دهند ولي مؤفق نشده اند.

XS
SM
MD
LG