لینک های دسترسی

وسايل نشراتي دولتي برما ميگويد شورشيان در حمله بر شاهراه خشت نفر را کشتند


وسايل نشراتي رسمي در برما ميگويند شورشيان فرقوي بر يک بس مسافربر که بسوي سرحد بين برما و تايلند در حرکت بود، حمله نموده هشت نفر را کشته و شش تن ديگر را زخمي ساختند.

روزنامۀ «نورجديد ميانمار» مينويسد که طبق ادعا اين حمله بروز سه شنبه توسط اتحاديۀ ملي کارن براه افتاد. روزنامه عکس دو جسد خون آلود را چاپ کرده و ميگويد که قربانيان اين حمله هستند.

گزارش حاکيست که اين بس حامل اعضاي انجمن دموکراتيک بودائي هاي کارن بود که يک گروۀ انشعابي اتحاديۀ ملي کارن ميباشد که در سال ۱۹۹۴ با حکومت تحت رهبري نظاميون برما توافق صلح را امضا نموده بود.

منطقۀ شرقي برما براي سالها مرکز منازعات فرقوي بود که دران شورشيان اتحاديۀ ملي کارن طي تقريباً شصت سال براي يک موطن مستقل جنگيده اند.
XS
SM
MD
LG