لینک های دسترسی

راي گيري در ازبکستان خاتمه يافت.


راي گيري در انتخابات ازبکستان که تحت کنترول شديد قرار داشت و انتظار ميرود حکمروائي رئيس جمهور فعلي را تمديد نمايد، خاتمه يافته است.

اسلام کريموف، رهبر مطلق العنان ازبکستان بمقابل سه رقيب خود که از شهرت چنداني بهره مند نيستند، کانديد بود. اصل الدين رستموف، دلارام تاش محمدوڤا و اکمل سعيدوف، همه کانديدان احزاب طرفدار حکومت هستند.

آقاي کريموف بعد از دادن راي در تاشکند بخبرنگاران گفت مردم ازبکستان براي آينده، صلح و انکشاف کشور شان راي ميدهند.

مقامات انتخابات ميگويند تقريباً ۸۰٪ اشخاص واجد شرايط راي دهي در انتخابات امروزي سهم گرفتند.

اين رهبر سابق کمونيست طي دو دهه حکمروائي مخالفين سياسي خود را توقيف نموده و يا تبعيد کرده، آزادي هاي مطبوعات را مقيد نموده و مسلماناني را که در نهادهاي خارج کنترول دولت عبادت مينمايند سرکوب کرده است.

آقاي کريموف بخاطر تخطي از حقوق بشر، بشمول شکنجه و محاکمات نمايشي، در سراسر جهان مورد انتقادات قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG