لینک های دسترسی

تعهد صدراعظم هند درمورد حفاظت از عيد ميلاد مسيح


منموهن سينگ صدراعظم هند ميگويد، حکومت برهم زدن مراسم خاص در جوامع مختلف هندي را تحمل نخواهد کرد.

آقاي سينگ اين مطلب را طي نامۀ به گلاديس ستانيس بيوۀ کشيش مسيحي اظهار داشته است. اين کشيش مسيحي تا سرحد مرگ توسط گروه هاي بي بند وبار هندو در ايالت شرقي اوريساي هند در سال ۱۹۹۹ سوختانده شده بود.

ستانيس آستراليايي در اين اواخر طي نامۀ به آقاي سينگ نگراني اش را در بارۀ زد وخورد هاي هفتۀ گذشته بين هندوان بيناد گرا ومسيحيان در ايالت اوريسا، اظهارداشته بود.

در آن خشونتها حد اقل چهار نفر کشته و۱۵ کليساخسارمند شده است. آقاي سينگ در اين نامه به ستانيس اطمينان داده که حکومت از تمام ذرايع ممکن درمورد افزايش تدابير حفاظت از حقوق و آزادي هاي تمام جامعۀ هندي و آزادي مذهبي طوريکه در قانون اساسي درج است، استفاده خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG