لینک های دسترسی

جورج بش ايران را عمده ترين دولت تمويل کنندۀ دهشت افگنی خواند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ايران را عمده ترين دولت تمويل کنندۀ دهشت افگني در جهان خوانده از متحدين ايالات متحده در منطقۀ خليج تقاضا کرد تا قبل از آنکه دير شود با اين خطر مقابله نمايند.

آقاي بش اين تبصره را طي بيانيۀ عمده اي در جريان سفر نه روزه اش به شرق ميانه، در امارات متحد عربي بعمل آورد.

رئيس جمهور ميگويد ايران صدها مليون دالر را براي افراطيون در سراسر جهان ميفرستد و امنيت کشور ها را در هر منطقه تهديد ميکند.

آقاي بش در بخشي از بيانيۀ خود مردم ايران را مخاطب قرار داده ميگويد حکومت شان آنها را از فرصت اعمار يک زندگي بهتر براي آنها محروم ميسازد.

او از تهران تقاٰضا نمود تا خود را بمردم ايران حساب ده سازد. موضوع عمدۀ بيانيۀ آقاي بش عقيدۀ او به تعميم آزادي و ديموکراسي بود.

او درين مورد صحبت کرد که يک جامعه چگونه مستلزم بيشتر از صرف انتخابات ميباشد، و موجوديت نهادهاي مدني چون يونيورستي ها و گروه هاي مسلکي نيز لازميست.

XS
SM
MD
LG