لینک های دسترسی

افغانستان نمایش فلم 'کاغذ پران باز' را در کشور منع کرد


مقامات افغان ورود و نمايش فلم کاغذ پران باز را به کشور منع کردند و ميگويند اين کار خشونت را در کشور دامن خواهد زد.

مقامات ميگويند بعضي از صحنه هاي جنجال برانگيز اين فلم که باساس ناول خالد حسيني، نويسنده افغان امريکايي، تهيه شده، ميتواند حساسيت را در بين بعضي مردم خلق کند.

صحنه هاي جنجال برانگيز شامل نمايش تجاوز جنسي يک پسر توسط افراد قويتري و مناذعۀ ديگري بين افرادي از گروه هاي قومي پشتون و هزاره ميباشد.

ستديوي امريکايي که فلم کاغذ پران باز را پخش نموده، سه پسر جوان را که درين فلم نقش بازي کرده بودند، از بيم عکس العمل ها، سال گذشته از کشور بيرون کشيد.

اين فلم که توسط مارک فاستر گرداننده گي شده است، داستان آن بر دوستي، خيانت و جبران اساس گذاشته شده است.

اين داستان زنده گي دو دوست زمان طفلي افغان را طي دو دهه، از زمان تهاجم شوروي الي حاکميت طالبان، دنبال ميکند.

XS
SM
MD
LG