لینک های دسترسی

در مطبوعات جهان: عکس العمل سرمنشی ملل متحد در مورد انفجار در هوتل یسرینا


در مطبوعات جهان: نخست عکس العمل سرمنشی ملل متحد در مورد حملۀ هوتل سرينا در کابل، بعدا مقالۀ روزنامه واشنگتن پوست در مورد اعزام عساکر تازه دم امريکائی به افغانستان و اختلاف نظر بين ايالات متحده و کشور های ناتو.

بانکي مون، سرمنشی ملل متحد، با نامه ايکه توسط سکرترش قرائت گرديد، حمله به هوتل سرينا در کابل را که در آن حد اقل هشت تن خارجي و داخلي کشته شده و تعدادي هم زخمي گرديدند، با شديد ترين لحن تقبيح نمود.

در بيانيه گفته شده است، در جملۀ کسانيکه کشته شدند تعدادی از اعضای قوای امنيتی و کارمندان هوتل قرار دارند که شهامت و قهرماني آنها در انجام وظيفۀ شان مانع تلفات بيشتر بين افراد خارجی که در فعاليتهای باز سازي آنکشور دخيل بودند، گرديد.

سرمنشی ملل متحد به بازماندگان کسانيکه درين واقعه کشته شدند، اظهار تسليت نموده و به آنهائيکه مجروح گرديدند، خواستار صحت کامل گرديد.

او همچنان تأکيد نمود که اين حملات سبب کاهش تعهدات جامعۀ بين المللی به افغانستان نگرديده و براي استقرار ثبات در آن کشور تلاشها بايد دو چندان گرديده و آنهائيکه اين جنايت را انجام داده اند بزودي ممکنه به عدالت سپرده شوند.

روزنامه واشنگتن پوست در مقاله در مورد افغانستان مينويسد: متحدين در جنگ در افغانستان تحت فشار اند، تعداد عساکر در آنکشور، يکي از مسائلی است که کشور های ناتو و ايالات متحده را از هم دور ميسازد.

ايالات متحده تصميم گرفته است تا ۳۲۰۰ عسکر پياده خود را به مناطق پر آشوب جنوب افغانستان در بهار امسال بفرستد.

يک مامور حکومت امريکا درين مورد گفت ازينکه ايالات متحده نتوانست متحدین سرکش ناتو را وادار به اعزام عساکر بيشتر به افغانستان سازد، این کشور تصميم گرفت با اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان، کشور های دیگر را خجالت دهد.

اما عکس العمل فوری متحدين امريکا که در پهلوی قوای ايالات متحده درافغانستان در جنگ اند: 'وقت آن فرا رسيده است که امريکا خود تلاشهايش درين زمینه توسعه بخشد.'

بعد از بيش از شش سال جنگ، قوای ايتلاف تحت قوماندانی ناتو در افغانستان، هنوز هم در مورد بحرانات، بشمول عساکر و ماموريت آن، کار های باز سازی، تلاشهای ضد مواد مخدر و حتی ستراتيژی ضد دهشت افگنی، نگرانی دارد.

مامورين رسمی ايالات متحده و ناتو بشرط آشکار ننمودن هويت شان، حاضر به بحث روی موضوعات حساس شده و ميگويند که با بلند رفتن تعداد تلفات و فشار داخلی درين کشور، پريشانی ها بيشتر گرديده است.

در حاليکه واشنگتن از کشورهاي ايتلاف خواستار فرستادن عساکر بيشتر گرديده است، کشورهای ناتو ايکه در شديد ترين برخوردها دخيل بوده اند، شکايت کرده اند که تعداد تلفات شان خيلی سنگين است.

ايالات متحده تقريباً نصف ۵۴ هزار عسکر خارجی در افغانستان را تأمين نموده است، اما عساکر برتانوي، کانادائی و هالندی در مناطق نا آرام جنوب، شامل محاربات دوامدار هستند.

يک مامور رسمی کانادائی در مورد ۲۵۰۰ عسکر کانادائی در کندهار گفت ما يک بر دهم تمام عساکر خارجی در جبهه را تأمين مينمائيم.

طبق ارزیابی حکومت کانادا، تعداد تلفات قوای کانادائی نظر به ايالات متحده در افغانستان و عراق، بلند تر است. مکسيم برنی، وزير خارجۀ کانادا که ماه گذشته از واشنگتن بازديد نمود، به کاندليزا رايس، وزير خارجۀ امريکا گفت تعهد کانادا در افغانستان در ماه جنوری سال ۲۰۰۹ بپايان ميرسد.

او گفت با در نظر داشت اينکه اکثر مردم کانادا مخالف نقش نظامی عساکر کانادائی در افغانستان اند، معلوم شود که آیا اوتاوا به تعهدش ادامه خواهد داد یا خیر.

پيغام برنی آن بود که حکومت اقليت او در صورتيکه ايالات متحده تعداد عساکرش را بيشتر سازد شايد بتواند مسئله نگهداشتن عساکرش در افغانستان را بمردمش موجه نشان دهد.

عساکر جديد ايالات متحده بمناطقی که عساکر برتانوی مستقر اند فرستاده خواهند شد. اين همان منطقه ايست که کشت کوکنار شايد امسال نيز ريکارد جديد را قايم نمايد؛ و توقع ميرود حملات فصل بهار طالبان نيز افزايش يابد.

تعدادی از کشورهای اروپائی واشنگتن را ملامت ميدانند که منابع و قوايش را در عراق بيشتر ساخته و افغانستان را فراموش نموده است. اما واشنگتن کشورهای ناتو را متهم مينمايد که آنها بعد از خاتمه يافتن جنگ سرد، به قوای نظامی شان به قدر کافی سرمايه گذاری ننموده اند.

همچنان کميتۀ حمايۀ ژورنالست ها بيانيه ای را منتشر نموده و در آن در مورد محاکمۀ سيد پرويز کام بخش، اظهار نگرانی نموده است.

سيد پرويز کام بخش ۲۳ ساله، محصل بخش ژورناليزم پوهنتون مزار شريف، برادر سيد يعقوب ابراهيمي، ژورنالست سرشناس افغانستان، قرار است به اتهام بی حرمتی، محاکمه گردد.

به اساس گفتۀ رحيم الله سمندر، رئيس کميتۀ محافظۀ ژورنالست های افغانستان، محکمه قبلاً بيانيه اي صادرنموده و در آن خواستار حکم مرگ کام بخش گرديده است.

به اساس ادعاي انستيتوت گذارشات جنگ و صلح که برادر کام بخش دران کار ميکند، ابراهيمی بخاطر نوشتن مقالات تنقيدی اش در مورد مامورين و جنگسالاران در منطقه، مورد فشار دايمی قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG