لینک های دسترسی

صاحب منصبان متقاعد پاکستانی خواستار استعفی مشرف گرديده اند


يک دسته از صاحب منصبان نظامي پاکستان از پرويز مشرف رئيس جمهور آن کشور خواستار شده اند تا فوراً استعفي بدهد.

جامعۀ صاحب منصبان سابق پاکستان ميگويد اين بمصالح علياي ملي خواهد بود که رئيس جمهور استعفي بدهد زيرا او يک منبع تفرقه در کشور است.

اين تقاضا طي بيانيه اي بروز سه شنبه به تعقيب يک جلسۀ جنرال ها، ادميرال ها و مارشال هاي هوائي و ساير صاحب منصبان سابق در اسلام آباد منتشر گرديد.

جنرال طلعت مسعود، صاحب منصب متقاعد ميگويد آقاي مشرف شهرت اردو را لکه دار ميسازد و به پشتيباني مردم از اردو صدمه ميزند.

آقاي مشرف که طي کودتاي سال ۱۹۹۹ بقدرت رسيد در ماۀ نومبر به تعقيب اعلام حالت اضطرار و برکنار کردن قاضي القضاتي که شايد انتخاب مجدد او را توسط پارلمان قبلي، منسوخ قرار ميداد، براي پنج سال ديگر بحيث رئيس جمهور انتخاب شد.

XS
SM
MD
LG