لینک های دسترسی

رئيس جمهور فرانسه در سفر بهند بر همکاري در پروگرم ذروي ملکي تاکيد کرد.


نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه ميگويد مذاکرات روي يک توافق پيشنهادي ذروي ملکي بين کشورش و هند تکميل گرديده است.

آقاي سرکوزي امروز بعد از مواصلت به دهلي جديد گفت هند واضح ساخته که ميخواهد پروگرام ذروي ملکي خود را از نظامي جدا سازد. رئيس جمهور فرانسه همچنان گفت هند هيچگاه تجهيزات و يا تکنالوژي مرتبط به اسلحۀ ذروي را بفروش نرسانيده است.

او همچنان از يک توافق ملکي جنجال برانگيز که بين هند و ايالات متحده بامضا رسيده، اظهار پشتيباني محکم نمود. اين توافق وقتي تکميل گردد، بهند اجازه ميدهد تا تکنالوژي ذروي ملکي را که براي مدت ها از بدست آوردن آن محروم بود، از ايالات متحده و فرانسه حاصل کند.

قبلاً در طول روز، آقاي سرکوزي با من موهن سنگه، صدراعظم هند مذاکره کرد. آقاي سنگه متعاقباً، طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با رئيس جمهور فرانسه گفت که در مورد توسعۀ مناسبات دفاعي بين دو کشور که از ارتباطات فروشنده و مشتري فراتر ميرود، توافق نموده اند.

XS
SM
MD
LG