لینک های دسترسی

مخالفين حکومت کانادا:حکومت از تغير در سياست زندانيان افغانستان مطلع بود.


رهبر مخالفين حکومت کانادا ميگويد مقامات در اتاوا، پايتخت آن کشور آگاه بودند که قواي کانادائي انتقال زندانيان را بزندان هاي افغانستان متوقف ساختند، تا زندانيان با شکنجۀ احتمالي مواجه نگردند، ولي از افشاي آن خودداري کردند.

ستيفني دايان، رهبر حزب لبرال بروز جمعه گفت او در جريان سفر ماۀ جاري اش به افغانستان از سياست جديد آگاهي يافت. دايان اتهام وارد ميکند که حکومت محافظه کار کانادا نيز ازان واقف بود ولي از افشاي اين تغير جلوگيري نمود.

حکومت ستيڤن هارپر، صدراعظم کانادا در گذشته اين اتهامات را رد کرده بود که زندانيان افغاني شکنجه ميشوند.

پتر مکي، وزير دفاع کانادا در پاسخ باتهام دايان گفت عملي را انجام نخواهد داد که حيات عساکر کانادائي را در داخل قواي ناتو در افغانستان و يا کدام افغاني را که با آنها کار ميکند معروض بخطر سازد.

XS
SM
MD
LG