لینک های دسترسی

شصتمین سالگرد مرگ موهنداس گاندی


موهنداس گاندي، يکي از چهره هاي مهم جهان در قرن بيستم بوده و به وي پدر هند عصر ميگويند. ولي ۶۰ سال بعد از مرگ وی، بسياری از مردم هند، روی اينکه آيا اين هند جديد مورد قبول گاندی خواهد بود و يا خير، دو تقسيم شده اند.

سر و صدايی ترافيک بعد از ظهر در شهر احمدآباد، پايتخت اقتصادی ايالت گجرات، پيچيده است. تجارت در اين شهر همچو ديگر شهر هاي هند، رو به پيشرفت است.

شهر احمد آباد دارای هوتل های لوکس و مغازه هايی به سويه بسيار بالا میباشد.

خانۀ سپيد و چهار کنجۀ موهنداس گاندی در کنار درياي سبرماتی، در سايۀ درختان سرو قرار دارد. يکی از مواظبت کننده گان اين خانه ميگويد او فکر نميکند که آرزوی گاندی براي اين شهر، محل نهایت خوب تجارتی برای خريداران به سطح بلند بوده باشد.

(ويجيا باهي) ۸۱ ساله ميگويد گاندی طرفدار زندگی ساده با افکار عالي بود. وي ميگويد گاندي صاحب صلاحيت بود که در بريتانيه تحصيل کرده بود، ولي زمانيکه فقر را در کشورش مشاهده نمود، دست از زندگي مجلل خود کشيد.

به همين دليل وی فقط يک پارچۀ ساده را در بر ميکرد و زندگاني سادۀ داشت. او میگوید به داخل اين خانه نگاه کنيد، شيوۀ زندگي وي اين بود.

وي ترويج صنعت و مالداري را در بين دهات تشويق مينمود. اين پيام وي بود: فشار روحي به شکل زندگی ساده نهایت کم است.

ولي اينجا، نظر به سويۀ عالی زندگی، بسياری مردم به مشکلات روحی دچار شده اند. گاندي در حاليکه ۷۸ سال عمر داشت، در اثر فير گلولۀ از طرف يک هندوي افراطي، در سي جنوري سال ۱۹۴۸ بقتل رسيد.

تبليغات مقاومت صلح آميز وي را، به آزاد شدن هند از حکمرانی برتانيه نسبت ميدهند که يکسال قبل از مرگش صورت گرفت.

اصول عدم خشونت وی الهام بخش مارتين لوتر گينگ جونير، رهبر فقيد جنبش حقوق بشر در ايالات متحده و نيلسن ماندليا، در تقلای جدايی سياه پوستان و سفيد پوستان افريقايي جنوبی، بود.

ولي ۶۰ سال بعد از مرگ گاندي، بعضي از مردم هند فکر ميکنند که کشور شان از اصول و قواعد بسيار گرامی گاندی که همانا مساوات و هماهنگی همگانی و عدالت اقتصادي بود، آهسته آهسته دور شده ميروند.

باوجوديکه با تطبيق اصلاحات اقتصادي، به مليونها نفر در دو دهۀ اخير از چنگال فقر نجات يافته اند، ولي فاصله بين طبقۀ بسيار غني و مردم فقير ده نشين، بمراتب وسيع تر گرديده است.

ايشا ڤورا ۲۰ ساله که محصل فاکولته ميباشد ميگويد: «من احياناً خواهم گفت که وي با ديدن موقيعت امروز هند، بسيار دلسرد خواهد شد. وي خواهان برابري در بين مردم بود و عدم تجزيه و تفکيک بين ثروتمند و فقير. ولي در حال حاضر، در همه جا، ما ميبينيم که پولدار، روز بروز پولدار تر شده ميرود و هيچ کسي در فکر مردم فقير نيست، اينکه آنان چگونه حيات بسر ميبرند و چي ميخوردند. هيچ کس در مورد آنان نگران نيست.»

N.S.R Krishnayya، استاد پوهنتون ميگويد تعليمات گاندي و انکشافات اقتصادي ميتواند در پهلوي هم وجود داشته باشند.: « اينکه مراکز خريد آباد ميشوند و به گاندي صاحب احترام نميشود، با هم جور نمي آيند. ما مساويانه هم به گاندي صاحب احترام ميگذاريم و هم از ايجاد مراکز خريد لذت ميبريم. وي شخصي نبود که چيز هاي وابسته به ماديات، بتواند جايگزين اش گردد.»

منيش شاه که ۲۳ سال دارد و يک کارمند بانک ميباشد با اين عقيده موافق بوده و ميگويد: « آنچه ما امروز هستيم از برکت گاندي ميباشد. و عامل اينکه حال ما در يک هند آزاد زندگي ميکنيم اوست. مردم در اينجا و در سراسر هند بايد مرهون و مشکور او باشند و آنچه را که شما در اينجا مي بينيد، شايد بخاطر او باشد.»

پيام تحمل و شفقت گاندي، در شکل گرفتن جنبش هاي حقوق بشر و آزاديخواهي در سراسر جهان تاثير گذار بود. و اما حتي باشندگان ايالت موطن وي يعني گجرات، در پيروي از ارشادات وي، به مشکل مواجه اند. گجرات با بدترين شکل خشونت هاي فرقوي بين اکثريت هندوان و اقليت مسلمانان مواجه بوده است.

ولي پيشرفت ها صورت گرفته و بعد از اوايل دهۀ ۱۹۹۰، ميزان فقر در اين ايالت ۱۴ در صد کاهش يافته است در حاليکه قبل از آن ۲۴ در صد بود.

XS
SM
MD
LG