لینک های دسترسی

براي خانواده ها در امریکا بين ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر باز پرداخت ماليه داده خواهد شد


مجلس سنای کانگرس ايالات متحده، پلان محرک اقتصادی خود آن مجلس را يک روز بعد از آن تحت غور قرار داد که مجلس نمايندگان پلان جداگانه را تصويب نمود.

این پلان از حمايت رئيس جمهور بهره مند است.

اعضاي هردو مجلس اميد وارند که روي يک لايحۀ نهائي که بزودي ممکن، شايد هم در اواسط ماۀ فبروري، براي جورج بش، فرستاده شود، توافق نمايند.

بموجب لايحۀ مجلس نمايندگان، براي بيش از ۱۰۰ مليون خانوادۀ ايالات متحده باساس عايد آنها بين ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر باز پرداخت ماليه داده خواهد شد.

اين لايحۀ ۱۴۶ مليارد دالري بعد از مذاکرات بين قصر سفيد و ننسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان و جان بينر، رهبر جمهوريخواهان در آن مجلس، بتصويب رسيد.

کميتۀ مالي مجلس سنا روي لايحۀ آن مجلس که براي همۀ امريکائيان واجد شرايط، بدون در نظر داشت عوايد آنها، بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر اعطا ميکند، راي گيري خواهد نمود.

لايحۀ مجلس سنا، تمديد امتيازات براي بيکاران را نيز شامل است. جورج بش، رئيس جمهور و ننسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان از مجلس سنا تقاضا کردند تا لايحۀ مجلس نمايندگان را تصويب نمايند.

XS
SM
MD
LG