لینک های دسترسی

تقاضا برای منابع و مواد بدیل کشت برای زارعين کوکنار در افغانستان


يک گزارش تازه روی تجارت مواد مخدر افغانستان، بديل هايی را برای زارعينی تقاضا ميدارد که بيش از ۹۰ در صد کوکنار جهان را توليد ميکنند.

ديپارتمنت انکشاف بين المللی برتانيه و بانک جهاني يافته هايشان را امروز سه شنبه نشر کرده و طرفداری بيشتر و دراز مدت از زارعين افغانستان را تقاضا نموده اند. که این شامل سرمايه گذاری بيشتر بين المللی برای ساخت زير بنای مناطق روستايی، پروژه های آب رسانی و مواشی ميباشد.

اين گزارش ميگويد تلاش براي توليد صنعت مواد مخدر مستقيماً به امنيت کشور بخصوص در جنوب افغانستان ارتباط دارد، جايکه خشونت طالبان بيشتر است.

در يک گزارش جداگانه که روز دوشنبه نشر شده، مرکز همکاری بين المللي مستقر در يونيورستي نيويارک استدلال ميکند که اولويت بين المللي که محو بته هاي کوکنار است، يک سعی ناکاميست که در عوض، پول بيشتر مواد مخدر را براي تمويل تندروان فراهم ميدارد.

گزارش حاکيست که محو بته هاي کوکنار بدون فراهم نمودن بديل هايي براي زارعين ، آنها را به همکاري با طالبان وادار ميسازد.

وزراي افغانستان با رهبران جاپاني درکنفرانسي روي باز سازي افغانستان مصروف مذاکره هستند.

XS
SM
MD
LG