لینک های دسترسی

بم گزار انتحاری در شرق افغانستان سه عسکر را زخمی ساخت


قواي آيسف مربوط ناتو ميگويد يک بم گزار انتحاري امروز بم خود را در نزديک کاروان وسايط آن قوا منفجر ساخت.

در ماه هاي اخير در تعداد بم گزاري هاي انتحاري توسط تندروان طالب افزايش بعمل آمده است.

يک ويديوي جديدي که دريک وب سايت اسلاميست بنشر رسيده نشان ميدهد که رهبر القاعده در افغانستان از قومانداني که گمان ميرود در حملۀ راکتي ايالات متحده کشته شد، ستايش مينمايد.

مصطفي اليزيد در يک فلم ويديوئي دوازده دقيقه اي که بروز چهار شنبه در وبسايت بنمايش گذاشته شده ابوليث ال ليبي را شهيد خوانده تعهد نموده که پيروان او جنگ را ادامه خواهند داد.

مقامات رسمي ايالات متحده ميگويند ال ليبي در اواخر ماه گذشته در يک حملۀ راکتي امريکا به مخفيگاه القاعده در قلمروپاکستان در نواحي قبايلي نزديک سرحد افغانستان کشته شد.

ال ليبي تبعۀ ليبيا و در فهرست دواز تني داخل بود که از جانب ايالات متحده تحت تعقيب جدي قرار داشت و براي کشتن او جايزه تعين گرديده بود.

XS
SM
MD
LG