لینک های دسترسی

سربازان خوردسال و مشکلات متعدد دیگر آنها در جهان امروز


نمايندگان تقريباً شصت کشور جهان اخیرا در شوراي امنيت موسسه ملل، بر موضوع در گير ساختن خرد سالان در نبرد و جنگ های مسلحانه، بياينه های دادند.

آنها از موسسه جهاني ملل تقاضا کردند تا عليه جوانبي که يک بخش عمده آنها طالبان خوانده شد، خرد سالان را اجبارا به جنگجوئي وعسکري ميکشانند و بمقابل آنها از خشونت جنسي کار ميگيرند، تحريماتي را وضع کنند.

در راپور داده شده به شوراي امنيت، ۵۸ گروه، بشمول شورشيان طالبان در افغانستان، بقاياي اتحاديه محاکم سابق اسلامي در سوماليه و دسته هاي جنگجو و محارب در سودان و دارفور، منحيث عناصر بزرگ مجريان تخلفات شناخته شده در حوزه هاي جنگي، بمقابل خردسالان معرفي، شده اند.

چارلز ميشل، وزير مساعدت براي انکشاف بلجيم، اين موضوع را به عباراتي بيان کرد که براي اعضاي شوراي امنيت و همه، قابل فهم بود: «چه تعداد ما در اطراف اين ميز، صاحب اطفال و خردسالان هستيم؟ کدام يک مادردر اين اطاق، خواهان بهترين اشیاء براي پسران و يا دختران خود نيستيم؟

۳۰۰٫۰۰۰ کودک را از آغوش خانواده هايشان بزور کشيده اند - رقمي که از نيم جمعيت خردسلان بلجيک در بين سنين ۱۰ و ۱۵ نمايندگي ميکند! بيائيد در باره زندگني ظالمانه و پر غم و غصه اي که در انتظار اين خردسالان است، بيانديشيم که با وضع پيش آمده برايشان بايد بکشند يا کشته شوند؛ اختطاف گردند و معتاد بمواد مخدر شوند؛ مورد تجاوز جنسي قرار گيرند. و يا خود بعضاً بد ترين شقاوت و ظلم ها را عليه خانواده هاي خودشان مرتکب گردند. منحيث پدران و مادران نمي توانيم به قبولي اين غضب تن در دهيم.»

موسسه ملل در گذشته در مساعي براي بهتر ساختن وضع خردسالان در حوزه هاي جنگي، يک مقدار موفقيت داشته است. گذارش « بان کييي موون » سرمنشي موسسه ملل در شروع سال جاري، از پيشرفت هاي بعمل آمده در جمهوري افريقاي مرکزي، برما، سودان، اوگاندا و چاد ياد کرده است. اما ميگويد که در بسياری جاه هاي ديگر، چالش ها بحال خود باقی اند.

ويتورا کراکسي، معاون وزير خارجه ايتاليه، از جهان و جهانيان جداً تقاضا کرد دست بکار گردند.

او گفت: « ارقام واعدادي که در برابر ديدگان خود داريم، مايه ياس و سخت تکان دهنده بوده و مستلزم اقدام فوري از جانب جامعه بين المللي است. ظرف ۱۰ سال اخير منازعات مسلحانه باعث مرگ بيش از دو ميليون کودک و ضرب و جرح و معيوب شدن حدود ۶ ميليون تن آنها شده است. همچنان امروز در جهان ميليون ها کودک مهاجر وجود دارد، تعداد کثير شان گروگان گرفته شده اند و يا بطور غير قانوني قاچاق شده و فروخته شده اند.»

بسياري از نمايندگاني که ديروز سه شنبه در محضر اعضاي شوراي امنيت موسسه ملل حرف زدند، از شوراي امنيت تقاضا کردند عليه افراد و گروه هاي مسئول، اقدامات نموده و ثابت نمایند که وضع تحريمات عليه مسافرت هايشان، تحريم فروش اسلحه به آنها، وضع قيودات بر پول هايشان و ساير وسايل و ذرايعي که براي شوراي امنيت ميسراست.

راپور موسسه ملل در شروع سال در مورد تخلفات از حقوق بشري خردسالان کشانيده شده به جنگ، موارد تخلفات بمقابل خردسالان، بشمول قتل و معيوب ساختن آنها، جلب جبري شان به عسکري، حمله بر مکاتب و شفاخانه ها و تجاوزات جنسي سهمناک بعمل آمده بر آنها را ثبت کرده که مثال و نمونه بازر آن همواره از افغانستان شنيده ميشود.

راپور ملل متحد همچنان از اختطاف کودکان و دسترسي به آنها جهت رسانيدن کمک هاي بشري به آنها در حوزه هاي جنگي تذکر داده است.

XS
SM
MD
LG