لینک های دسترسی

مشکل دارفور سودان، تصمیم کارگردان مشهور امریکایی و چین


چين ميگويد بخاطر تصميم ستيڤن سپيلبرگ، کارگردان فلم هاي امريکائي مبني بر استعفي از عهدۀ مشاوريت هنري مسابقات المپيک بيجنگ متاسف است و در نگراني جهاني با رابطه به بحران بشري در دارفور سودان شريک ميباشد.

ليو جيان چاو، سحنگوي وزارت خارجۀ چين امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي از سابقۀ روابط چين با سودان مدافعه کرده خاطر نشان ساخت که آن کشور در قسمت حل و فصل موضوع دارفور مساعي دامنه داري بخرچ داده است.

او همچنان گفت بعضي ها انگيزه هاي نهاني دارند و ارتباط دادن بازي هاي المپيک به دارفور، بحران را حل و فصل نخواهد کرد.

ليو گفت ارتباط دادن موضوعات سياسي بمسابقات با روحيۀ المپيک مطابقت ندارد و اظهار اطمينان کرد که اين مسابقات يک پيروزي خواهد بود.

سپيلبرگ، کارگردان برندۀ جايزۀ اسکار، بروز سه شنبه از عهدۀ خود در المپيک استعفي نموده گفت بخاطر اين اعتقادش که چين در قسمت حل و فصل منطقۀ غربي سودان اقدام کافي نکرده است، وجدانش بوي اجازه نميدهد درين عهده بکار خود ادامه بدهد.

XS
SM
MD
LG