لینک های دسترسی

رؤساي جمهور ايالات متحده و تانزانيا قرارداد کمک اقتصادي را امضا کردند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده با جکايا کيک ويتي، رئيس جمهور تانزانيا ملاقات کرده و قرارداد يک محمولۀ مساعدت بلاعوض تقريباً ۷۰۰ مليون دالري را جهت کمک در قسمت تحريک رشد اقتصاد در ان کشور شرق افريقا امضا نمود.

اين بزرگترين محمولۀ کمک موسوم به چالش هزارۀ حکومت بش است که کمک اقتصادي را بحکومت داري درست، حکمروائي قانون و اقتصاد بازار آزاد مرتبط ميسازد.

آقاي بش امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در دارالسلام با کيکويتي، رئيس جمهور تانزيانيا، از کانگرس تقاضا کرد تا پروگرام جهاني ايدز او را تجديد کند.

جورج بش، رئيس جمهور ميخواهد پروگرام را از ۱۵ مليارد دالري که قبلاً مصرف شده به ۳۰ مليارد طي پنج سال آينده توسعه بدهد.

رئيس جمهور تانزانيا از آقاي بش بخاطر پشتيباني اش از مبارزه عليۀ ايدز و ملاريا در تانزانيا، ستايش کرد.

XS
SM
MD
LG