لینک های دسترسی

گزارش تازه صندوق وجهی بین المللی در مورد وضع اقتصاد در افغانستان


صندوق وجهي بین المللی موسوم به آی ام اف در سومین مرحله بازبینی اش درخصوص تطبیق برنامه کاهش فقر و افزایش تسهیلات از نقش و کارایی حکومت افغانستان ابراز خرسندی کرده است.

این سازمان به روز چهار شنبه گفت از مشارکت افغانستان در برنامه حمایوی کاهش فقر و افزایش تسهیلات در سال 2009 نیز حمایت می کند.

محمد الحاج ریس بخش افغانستان در صندوق وجهي بین المللی گفت مقامات افغانستان ساختار مالی مرحله متوسط را تقویت کرده اند و عایدات کار از طریق اصلاحات مالی و ظرفیت سازی نیز توسعه یافته است.

همچنین تقویت تطبیق انکشاف بودجه و نظارت بر بانکداری ادامه دارد.

او همچنین گفت هنوزهم فشار ها بر طرفداران حمایت از صنایع داخلی موجود است و قانون مهم توسعه بخش خصوصی به تصویب نرسیده است، و خصوصی سازی تشبثات حکومتی با گامهای آهسته در حرکت میباشد. و مشکلاتی در انجام تطبیق برنامه کاهش فقر وانکشاف اقتصادی موجود است.

او از وضعیت بسیار مشکل امنیت و اقتصاد روز افزون مواد مخدر به عنوان شماری از این مشکلات نام برد.

او گفت: "اخیرا مشکلات جدیدی بروز کرده است که این مشکلات مداخله حکومت در بازار داخلی تیل وکاهش عوايد ماليات ناشي از در روابط بین حکومت و موسسات عامه در حال افزایش است و نظارت بر سيستم بانکي و ساختار تنظیم شده ضعيف است که مشکلاتي را در برابر برنامه کاهش فقر به وجود مي آورد."

اما الحاج در برخی موارد از پیشرفت در عرصه کاهش فقر نیز نام برد: "رشد محصولات ناخالص داخلی واقعی به غیر از اقتصاد مواد مخدر به 6 اعشاریه یک درصد در سال مالی 2006 و 2007 نزول کرد که به دلیل خشکسالی بوده است اما انتظار می رود در سال 2007 و 2008 به 13 درصد بالغ گردد که این امر جهش رفع خشکسالی گذشته در محصولات زراعتی و رشد قوی در بخش های دیگر خصوصا بازسازی را نشان می دهد."

به گفته محمد الحاج حداوسط تورم 5 اعشاریه یک درصد در سال 2006 و 2007 بود اما در سال 2007 و 2008 به سطح دورقمی خود برگشت که آن هم ناشي از افزایش سریع در ارزش مواد سوختی وارداتی و موادخوراکه بوده است.

این مقام صندوق وجهی بین المللی همچنین گفت افغانی واحد پول افغانستان دربرابر دالر ایالات متحده به طور ممتد ثابت باقی مانده است و عایدات داخلی به طور محسوس از یک سطح بسیار پایین 4 اعشاریه 7 درصد محصولات ناخالص داخلی در سال 2003 و 2004 با افزایش همراه بوده است وپیش بینی می گردد در سال 2007 و 2008 به 8 اعشاریه 2 درصد برسد.

محمد الحاج گفت در افغانستان سیاست پولی به طور ممتد پایدار باقی مانده است و توسط اهداف مشخص برای گردش پول اداهه می یابد که این درمبحث سیستم تبادله سیال اداره شده ادامه می یابد.

او ادامه داده گفت قرضه های افغانستان به طور قابل توجه یی بهبود یافته است و این بر خاطر کمک قرضه از سوی طلبکاران و مساعدت قرضه موقتی بوده است.

صندوق وجهی بین المللی فعالیت های بخش بانکداری افغانستان را با توسعه همراه دانسته در بازبینی اخیر خود آن را منوط به توسعه بانکداری بخش خصوصی برشمرده است.

مسئولین اجرایوی این سازمان بین المللی از مقامات حکومت افغانستان به خاطر کارآیی رضایت بخش دوامدارشان تحت برنامه حمایوی کاهش فقرورشد تسهیلات تحسین کرده است.

این اداره بر بهبود چشم انداز فرونشاندن فقر ورشد موثر درافغانستان تاکید کرده است.

XS
SM
MD
LG