لینک های دسترسی

Breaking News

راي دهندگان در روسيه، رئيس جمهور جديدي را انتخاب ميکنند.


نتايج اوليه انتخابات در روسيه نشان ميدهد که ديمتري مد ڤديڤ که رئيس جمهور ولاديمير پوتين او را جانشين خود تعين کرده، با اساني به پيروزي دست خواهد يافت.

پيش بيني ها نشان ميدهد که همکار وفادار پوتين تقريبا ۶۵ در صد ارا را در انتخابات رياست جمهوري روزي يکشنبه بدست مياورد.

وسيعا فکر ميشود که مدڤديڤ، که يک معاون صدراعظم است،در انتخابات به اساني پيروز خواهد شد. رقيب بسيار نزديک وي، گنادي ژيو گناوڤ، رهبر حزب کمونيست، در يک تفاوت زياد در مقام قرار دارد و درست کمتر از ۱۷ درصد ارا را بدست اورده است.

آقاي پوتين بموجب قانون نميتواند براي يک دور سوم متواتر کانديد شود ولي مدڤديڤ طي توافقي که تضمين ميکند آقاي پوتين بعد از سپري شدن مدت خدمتش در ماۀ مي، قدرت و نفوذ وسيعي داشته باشد، تعهد کرده، که پوتين را بحيث صدراعظم تعيين خواهد نمود.

گولوس، گروۀ مستقل حقوق راي دهي روسيه به صداي امريکا گفت از معلمين، کارگران فابريکه ها و استادان يونيورستي ها شنيده که گفته اند آنها مجبور ساخته شده اند که امروز راي بدهند.

يک سخنگوي گولوس ميگويد فشار بخاطري اعمال شده بود تا تعداد راي دهندگان را زياد ساخته و وانمود کنند که اين انتخابات از پشتيباني مردم بهره مند است.

XS
SM
MD
LG