لینک های دسترسی

کارگران خط آهن و کليساي ارتو دوکس سربيا در مقاطعۀ کوسوفو شامل شدند


کليساي ارتودوکس و کارگران خط آهن سربستان در واکنش به اعلام ماه گذشته استقلال کوسوڤو، با مقاطعۀ رو به گسترش سربستان پيوستند.

سر اسقف کليساي اورتودوکس به کشيشان زير دستش امر داد تا تمام تماسها با مقامات کوسوفو را قطع نمايند.

او همچنان تماس با پليس اتحاديۀ اروپايي و دفتر اجرائيوي اتحاديۀ اروپايي را که در آن قلمرو فعال است، منع قرار داد.

همچنان امروز دوشنبه مقامات خطوط آهن سربستان مجداً گفتند کنترول خط ۵۰کيلومتري آهن در شمال کوسوفو را بدست گرفته اند.

قبل بر اين ده ها کارگر سربيايي در منطقۀ ( ژڤچن) مسير عبور خط آهن راد مسدود کرده ميگفتند که براي خط آهن کوسوفو کارنخواهند کرد.

در ساير مناطق امروز دوشنبه روسيه يکي از متحدين کليدي سربستان بار ديگر درمورد تشکيل يک گروه پانزده کشوري ادارۀ کوسوڤو در هفتۀ گذشته، اعتراض کرد.

يک بيانيۀ وزارت خارجۀ روسيه حاکيست که تشنج سربستان وکوسوفو بايددر موسسه ملل متحد حل گردد.

سربستان اعلاميۀ استقلال کوسوفو را رد کرده و تعهد نموده که کنترول بر مناطق پرنفوس سربي در آن قلمرو را حفظ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG