لینک های دسترسی

ايران تعزيرات تازۀ ملل متحد را محکوم کرد


ايران وضع تعزيرات تازۀ شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد بر آن کشور را بخاطر دوام پروگرام مورد مناقشۀ ذروي آن کشور محکوم کرد.

محمد علي حسيني سخنگوي وزارت خارجۀ ايران امروز سه شنبه گفت که تعزيرات تازۀ ملل متحد غير قابل قبول است.

شوراي امنيت روز دوشنبه قطعنامۀ را بتصويب رسانيد که تعزيرات موجوده عليۀ عليۀ ايران را بر تجارت، مسافرت و سرمايه هاي افراديکه در پروگرام ذروي تهران شامل اند، مقيد تر ميسازد.

اين تعزيرات بخاطراين نگراني هاکه ايران شايد اسلحۀ ذروي توليد کند وضع شده است.

ايران ميگويد، پروگرام ذروي آن کشور بمقاصدْ صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG