لینک های دسترسی

انتخابات در پاکستان و تشکيل حکومت آينده و تأثير آن به مسايل داخلی افغانستان


انتخابات در پاکستان و تشکيل حکومت آينده و تأثير آن به مسايل داخلي افغانستان يکي از مسايل داغ در منطقه باقي مانده است.

عبدالمنان عمر با مارک شنايدر، معاون گروه حل بحرانات بين المللي، در زمينه مصاحبه اي انجام داده است.

انتخابات پارلماني هژدهم ماه فبروري در پاکستان نتايج که توقع آن ميرفت بوجود آورد. حزب مربوط جنرال پرويز مشرف در تمام ايالات و محلات آنکشور مقامهای دست داشته اش را از دست داد، و همانطوريکه انتظار ميرفت، حزب مردم پاکستان برهبري بينظير بوتو که بعد از کشته شدنش، پسر او رهبري آنرا بعهده گرفت، کرسيهاي بيشتري را بدست آورد.

حزب مسلم ليگ نواز شريف نيز درين انتخابات مؤفقيت هائ را از آن خود ساخت. در حال حاضر احزاب مؤفق شدۀ در انتخابات پاکستان ميکوشند حکومت ايتلافي را بوجود آورند که با دخول نيشنل پارتي و احزاب کوچک ديگر ايتلاف قوي اي را بوجود خواهد آورد.

مارک شنايدر، معاون رئيس گروه بحرانات بين المللي يکي از کارشناسان شناخته شده در امور جنوب آسيا و افغانستان است. او چندين بار به منطقه، منجمله به پاکستان و افغانستان سفر نموده وانتخابات اخير پاکستان را از نزديک دنبال نموده است.

او در مورد مذاکرات بين احزاب مختلفۀ بزرگ و کوچک محلي پاکستان که خواستار تشکيل حکومت ايتلافي آيندۀ آنکشور اند گفت در نتيجۀ ايتلاف احزاب غير مذهبي حکومت آينده اکثريت قوي ايرا بوجود خواهد آورد.

در جواب اين سوال که اقدامات اوليۀ اين ايتلاف بعد از گرفتن قدرت چه خواهد بود، شنايدر گفت: "آنها قبلاً به اين نيات شان اشاره نموده اند که بسياري از ضميمه هاي يکجانبه به قانون اساسي را که توسط جنرال مشرف که در دوران اعلان حالت اضطرار ماه نوامبر حاکميت را در دست داشت، دوباره احيا نموده و مخصوصاً با تقرر دوبارۀ قضاتيکه از وظيفه سبکدوش شده بودند، بجانب يک قواي قضائيۀ مستقل به پيش بروند. "

مشرف در ماه نوامبر حالت فوق العاده را اعلان نموده و بعضي از قضات منجمله افتخار احمد چودري قاضي القضات را عزل نموده به عوض او کسي را که خودش ميخواست به اين وظيفه تعين کرد.

اين اقدام مشرف سبب گرديد که به پشتيباني آنها، وکلاي مدافع و قضات به معيت اشخاص ديگر در شهرهاي عمدۀ پاکستان، نظاهرات خياباني را براه باندازند که در بعضي حالات، سبب بر خورد بين قواي امنيتي و تظاهر کنندگان گرديد.

در جواب اين سوال که با بدست آوردن اکثريت گروه هاي مخالف در مورد جنرال مشرف رئيس جمهور آنکشور چه اقدامي خواهند نمود آقاي شنايدر گفت: "در وضع فعلي چنين معلوم ميشود که آنها اکثريت مطلق احزاب خود را که بتوانند جنرال مشرف را تحت مؤاخذۀ قانوني قرار دهند در دست ندارند، اما آنها خيلي نزديک به اينکار خواهند شد.

در همين محتوي تمام رأي دهي سياسي برعليه حزب او بطور قانع کننده اي رأي دادند. اينکه او شخصاً در صحنۀ سياسي پاکستان چه نقشي خواهد داشت مورد سوال است.

چنين معلوم ميشود که ايتلاف مخالف که غير مذهبي، ميانه رو و بر عليه دهشت افگنيست شايد نتواند مشرف را کاملاً به مؤاخذۀ قانوني بکشاند، اما ميتوانند او را بمحاکمه بکشانند. درين وضع ميتوان فکر کرد که او مجبور گردد که از وظيفه اش استعفي نمايد."

در صورتيکه مشرف از وظيفه اش استعفي نمايد جاي او را که خواهد گرفت. همچنان وظيفۀ صدر اعظم آنکشور را چه کسي عهده دار خواهد شد؟ اين سوالاتيست که بعد از انتخابات در پاکستان مطرح بوده است.

وقتي اين سوال به آقاي شنايدر مطرح گرديد او درجواب چنين گفت: "واضحاً در مورد صدراعظم چندين عضو در رهبريت حزب مردم پاکستان هستند که ميشود آنها را پيشکش کرد. همانطوريکه در انتخابات در ايالات متحده هم ديده ميشود ميتوان يکي از رهبران پيشقدم حزبي را به اين مقام معرفي نمود."

شکي نيست که انکشافات در پاکستان به وضع عمومي در افغانستان مخصوصاً وضع امنيتي آن تأثير مستقيم دارد.

فعاليت طالبان و القاعده در مناطق سرحدي بين افغانستان و پاکستان از جمله مسائليست که حکومت افغانستان آنرا با دلچسپي از نزديک دنبال مينمايد.

در مقابل اين سوال که جريانات فعلي پاکستان در مسائل داخلي افغانستان چه تأثيراتي خواهد داشت آقاي شنايدر گفت: "من فکر ميکنم پاکستان خودش به اين مسئله دلچسپي خاص دارد.

من وقتي در ماه هاي اکتوبر و نوامبر به افغانستان وپاکستان رفته بودم يک درک عمومي در هردو جانب موجود بود که طالبان، مخصوصاً طالبان افغاني که با القاعده ارتباط دارند نه تنها به افغانستان و حکومت کرزي باعث مشکلات ميگردند بلکه به مؤسسات پاکستاني نيز خطر وارد مينمايد.

بناأً توقع ميرود با بوجود آمدن يک حکومت ديموکراتيک در پاکستان در مقابل آن بطور مستقيم تصاميمي اتخاذ خواهد نمود و جهت محاکمۀ کسانيکه حملات دهشت افگني را براه مي اندازند تدابيري اتخاذ خواهند کرد."

حکومت مشرف در زمانيکه قدرت کافي در دست داشت به واشنگتن آمده به ماموريت بش اطمينان داد با طالبان و القاعده مبارزۀ راستيني را شروع خواهد کرد.

حکومت جنرال مشرف تعداد زياد عساکر را به مناطق سرحدي فرستاد تا نيروهاي طالب و القاعده را شکست دهد. اما با وجود فرستادن آنهمه عساکر او نتوانست حرکتهاي شورشي را در مناطق سرحدي سرکوب نمايد.

بنظر آقاي شنايدر در حاليکه آي اس آي پوليس مخفي پاکستان در بوجود آمدن طالبان دست داشته واز فعاليتهاي شوراهاي اين جنبش در نزديک شهرهاي عمدۀ پشاور و بلوچستان آگاه است، حکومت فعلي پاکستان جهت ريشه کن ساختن راستين اين فعاليت ها متعهد نيست.

اما هرگونه حکومت ديموکراتيکي که در نتيجۀ انتخابات اخير بوجود بيايد خواهد کوشيد در برخور با طالبان و القاعده راه هاي جديدي را در پيش گيرد.

XS
SM
MD
LG