لینک های دسترسی

تاثیر تعزيرات اقتصادی و تحریم ارتباطات ورزشی، فرهنگی و غیره...


تعزيرات اقتصادی عمدتاً بحيث يک راه غير خشونت آميز، غرض فشار روی تغیير در يک حکومت، اعمال ميگردد. ولی معمولاً تعزيرات جنجالی شده و نتيجۀ آن نا مشخص ميباشد.

تعزيرات بين المللی، در ختم نفاق جدايی طلبان در افريقايی جنوبی نقش عمده داشت.

(فرانسز کورنگي) تحليل گر مرکز مطالعات سياسی در جوهانسبرگ ميگويد: "انزوای سياسی و اقتصادی افريقای جنوبی، همراه با خشونت شورشيان وعدم قابليت اداره، رژيم جدای طلب را به نقطۀ کشانيد که رژيم ديگر به سيستم جدای طلبی اهمیت قابل نمی شد، و برای آن سازش مذاکره راه بهتری بود."

(آذر جمين) رئيس دفتر مشاورين امور اقتصادی جوهانسبرگ ميگويد تعزيرات ديگری چون تحريم بين المللی ارتباطات ورزشی و فرهنگی به تناسب تعزيرات اقتصادي، نقش بزرگتری دارد.

او میگوید: "رويهمرفته، در سال ۱۹۸۹ فضای سياسی بصورت فاحشی تغیير نمود و هيچ اتفاقی نبود که رئيس جمهور دی کلارک، در دوم فبروری سال ۱۹۹۰ و درست ۴ ماه بعد از سقوط ديوار برلين، تحريمات عليۀ کانگرس ملی افريقا را رفع نمود."

گفته ميشود در قبولی مسئوليت بم گزاری (لاکربی) و در نهايت طرد دهشت افگنی از جانب ليبيا، تعزيرات نقشی زیادی داشت.

ولی (علی آجالی) سفير ليبيا در ايالات متحده ميگويد سهمگيری جامعۀ ديپلوماتيک بين المللی با ليبيا، تأثير بيشتری داشت.

او میگوید: "تعزيرات وسيلۀ تغیير مشی در کشور ها نيست. تعزيرات بر زندگی روزمرۀ مردم تاثير گذار ميباشد."

تحليل گران ميگويند تعزيرات اقتصادی در بسا موارد مردم بی قدرت را متضرر میسازد. و تاثير آن روی اقتصاد آنقدر طويل المدت است که حتی بعد از ختم سرزنش هم دوام ميکند. و اينکه، تعزيرات همواره از جانب تمام کشور ها حمايت نمیشود.

آقاي (جمين) ميگويد در افزايش جهانی شدن اقتصاد، دول کنترول کمتری بر جريان تجارت دارند. او میگوید: "در محيطی که دنيا رو به جهانی شدن روان است، برای هر کسی، تحميل تعزيرات روز بروز مشکلتر شده ميرود."

باوجود اينکه با رشد جهانی شدن اقتصاد، تأثير تعزيرات شايد کمتر گردد، ولی باز هم از آن استفاده خواهد شد، زيرا تعزيرات يکنوع ميزان ميانجی گری و فشار بين المللی را بين تماس های ديپلوماتيک و مداخلۀ نظامی فراهم ميسازد.

XS
SM
MD
LG