لینک های دسترسی

رهبر نظامی برما - تعهد انتقال به ديموکراسی


رهبر نظامي برما تعهد کرده است که به تعقيب انتخابات سراسري مجوزۀ سال ۲۰۱۰ قدرت را بهر کسي که در انتخاب برنده شود تسليم نموده وانتقال بحکمروائي ملکي را اجازه بدهد.

تان شوي، جنرال ارشد برما امروز طي سخنراني در مراسمي بمناسبت روز قواي مسلح آن کشور تاکيد کرد که حکومت نظامي تشنۀ قدرت نيست و صادقانه ميخواهد کشور را انکشاف دهد.

اين رخصتي درست شش ماه بعد از سرکوبي خونين مظاهرات بطرفداري از ديموکراسي صورت ميگيرد. جامعۀ جهاني آن سرکوبي مظاهرات را محکوم کرده بود.

اعضاي جناح مخالف حکومت درين مورد شک و ترديد دارند که ولو که جنرال ها در قبال انتخابات مجوزۀ سال ۲۰۱۰ از قدرت کنار بروند قواي نظامي به انتقال بحکمروائي ملکي اجازه بدهد.

برما در ماۀ مي همه پرسي اي را روي مسودۀ قانون اساسي کشور براه مياندازد. منتقدين ميگويند اين قانون اساسي بمنظور تحکيم قدرت قواي نظامي تسويد گرديده است.

XS
SM
MD
LG