لینک های دسترسی

نمايندۀ جديد ملل متحد براي افغانستان تعهد کرد که مساعي بازسازي را بهبود بخشد.


نمايندۀ خاص جديد ملل متحد براي افغانستان امروز از کابل ديدن کرده و تعهد نمود بمنظور کمک در مساعي بازسازي دران کشور جنگ زده، تغيراتي را بميان بياورد.

کاي آيدي، سفير سابق ناروي وعده داد که انسجام را با حکومت افغانستان و کمک دهندگان بين المللي در مساعي کمک و انکشاف بهبود بخشد.

فقدان انسجام بناکامي هاي زيادي در پروژه هاي بازسازي منجر شده ولي يک قطعنامۀ جديد ملل متحد به آيدي صلاحيت ميدهد تا مستقيماً کمک ها را انسجام بدهد.

آيدي گفت حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور مدت ها قبل خواستار انسجام بهتر شده بود.

او تعهد کرد که ملل متحد نسبت به گذشته کار بهتري را انجام خواهد داد.

XS
SM
MD
LG