لینک های دسترسی

برگشت مهاجرین از پاکستان نسبت بسال گذشته 'کاهش' یافته است


باساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگشت مهاجرین از پاکستان نسبت بسال گذشته کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG