لینک های دسترسی

بش از تصميم جهت متوقف ساختن خروج عساکر امريکائي از عراق مدافعه کرد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از تصميم خود مبني بر متوقف ساختن خروج عساکر عراق، در حاليکه رهبران نظامي چگونگي تاثير موجوديت يک قواي کمتر را بر امنيت ارزيابي ميکنند، مدافعه نمود.

رئيس جمهور طي بيانيۀ هفته وار راديوئي خود گفت امريکا بايد در پهلوي حکومت عراق که در انتقال بسوي کسب مسؤليت امور امنيتي و سياسي خود ميباشد، بايستد.

آقاي بش گفت افزايش در تعداد عساکر در ۱۵ ماه قبل وضع امنيتي را بطور قابل ملاحظه اي بهبود بخشيده راه را براي پشرفت سياسي و اقتصادي در عراق هموار ساخت.

رئيس جمهور گفت بقوماندان قواي ايالات متحده در عراق وقت لازم را براي اتخاذ تصميم درين مورد داده است که آيا شرايط امنيتي براي ادامۀ خروج عساکر ايالات متحده مساعد است يانه.

در عين زمان، جان يارمث، عضو مجلس نمايندگان مصارف جنگ عراق را مسؤل بطي شدن اقتصاد ايالات متحده خواند.

يارمث، در بيانيۀ جوابيۀ حزب ديموکرات به بيانيۀ رئيس جمهور گفت پولي که درين جنگ بمصرف ميرسد بايد در عوض براي ضروريات شديد در داخل کشور بمصرف برسد.
XS
SM
MD
LG