لینک های دسترسی

اتحاديۀ افريقاي جنوبي از پائين کردن اسلحۀ زمبابوي از کشتي امتناع ورزيد.


اتحاديۀ عمدۀ حمل و نقل افريقاي جنوبي ميگويد کارگران آن اتحاديه اموال يک کشتي چيني را که حامل اسلحه براي اردوي زمبابوي است، از کشتي پائين نميکنند.

رندل هاورد، يک سخنگوي اتحاديۀ حمل و نقل امروز گفت در زماني که وضع سياسي زمبابوي ناآرام است، افريقاي جنوبي نبايد منحيث کشوري که در جريان اسلحه زمبابوي سهولت ايجاد ميکند، پنداشته شود.

اين موقف اتحاديه مغاير موقف حکومت افريقاي جنوبي است که بروز پنجشنبه گفت در امور کشتي و محمولۀ آن مداخله نميکند.

اين کشتي در حال حاضر در خارج بندر دربن لنگر انداخته و منتظر دخول به بندر ميباشد. وسايل نشراتي محل گزارش ميدهد که محمولۀ کشتي شامل مهمات، هاوان و راکت هاي خفيف براي اردوي زمبابوي ميباشد.

قواي نظامي زمبابوي پشتيبان رابرت موگابي، رئيس جمهور است که براي حفظ قدرت در قبال انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۹ مارچ مبارزه ميکند.

XS
SM
MD
LG