لینک های دسترسی

پاپ براي کشيشان در نيويارک مراسم دعاخواني را براه انداخت.


پاپ بندکت در خلال خساراتي که از ناحيۀ افتضاح جنسي بر کليساي کاتوليک وارد شده از کشيشان تقاضا کرد تا در صدد تزکيۀ نفس، تجديد و اميد شوند.

پاپ در محضر تقريباً سه هزار کشيش کاتوليک در کليساي سنت پاتريک نيويارک بيانيه اي ايراد کرد.

در مراسم دعاخواني کاردينال ها، اسقف ها، کشيش ها و ساير اعضاي کليساهاي مختلف اشتراک کرده بودند.

پاپ بندکت به کشيش ها از نزديکي روحاني او به آنها که با افتضاح جنسي کشيشان مجادله ميکنند، اطمينان داد. او از کشيش ها تقاضا کرد که با اسقف هائي که جهت حل و فصل قضايا کار مينمايند همکاري کنند.

بعدتر در طول روز، پاپ بندکت از يک مدرسۀ کاتوليک دران نزديکي ها ديدن کرده و در محضر جوانان و محصلين بيانيه ايراد خواهد نمود. براي ده ها سال تعداد کشيشان کليساي کاتوليک رو بکاهش بوده است.

پاپ بندکت بعداً از جوانان و خوردسالان معيوب ديدن مينمايد.

XS
SM
MD
LG