لینک های دسترسی

شورشيان سري لانکا ميگويند انفجار بم کنار جاده يک کشيش را کشت.


شورشيان ببرهاي تامل ميگويند يک بم کنار جاده که عساکر حکومتي منفجر ساختند، يک کشيش کاتوليک و مبارز حقوق بشر را هلاک ساخت.

يک بيانيۀ ببرهاي تامل حاکيست که اين کشيش موسوم به ام اکس کروناراتنم امروز در يک منطقۀ تحت کنترول شورشيان در شمال کشور بقتل رسيد. بيانيه مشعر است که اين کشيش رياست يک گروۀ مدافع حقوق بشر را در منطقه بعهده داشت.

قواي نظامي سري لانکا بيک تهاجم جهت درهم شکستن دفاع شورشيان در شمال آن کشور ادامه ميدهد.

مقامات حکومت امروز گفتند که در جريان جنگ هاي روز شنبه ۱۳ شورشي و دو عسکر کشته شدند.

آنها گفتند طيارات جت قواي هوائي بر چندين قايق شورشيان ببرهاي تامل در سواحل شمالي بمبارد کرد.

XS
SM
MD
LG