لینک های دسترسی

ايران به پيشواز بازديد ادارۀ ذروي ملل متحد اتهامات اسلحۀ ذروي را رد ميکند.


ايران يک روز قبل از بازديد مقام ارشد ذروي ملل متحد، بار ديگر اتهامات ايالات متحده و برتانيه را در مورد کوشش آن کشور براي توليد اسلحۀ ذروي، رد کرده است.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايران امروز گفت ادعاها مبني برينکه ايران براي توليد اسلحۀ ذروي کار ميکند، حقيقت ندارد.

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد قرار است آلي هاينونن، معاون آن اداره بروز دوشنبه جهت مذاکره با مقامات ايراني به تهران مواصلت کند.

انتظار ميرود هاينونن ادعاهاي مداوم را مطرح کند که ايران يک پروگرام سري اسلحۀ ذروي را به پيش ميبرد.

ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفته است که نميتواند نوعيت پروگرام ذروي ايران را تائيد کند.

شوراي امنيت ملل متحد بخاطر عدم توقف فعاليت هاي غني سازي يورانيم ايران، سه دسته از تعزيرات را بر آن کشور وضع کرده است.

XS
SM
MD
LG