لینک های دسترسی

طيارات جنگي ترکيه بر پايگاه هاي کردها در شمال عراق حمله کرد.


قواي نظامي ترکيه ميگويد طيارات جنگي در عمليات دامنه دار عليۀ حزب کارگران کردستان، بر پايگاه هاي کردها در شمال عراق حمله کرد.

قواي نظامي ترکيه طي بيانيۀ امروزي گفت همۀ طيارات بعد از حمله بر پايگاه هاي شورشيان در منطقۀ قنديل در شمال عراق، سالم به پايگاه بازگشت. درين بيانيه از تلفات ذکري نشده است.

اين دومين عمليات هوائي قواي نظامي ترکيه طي يک هفته بود. طيارات جنگي ترکيه از اواسط ماۀ دسمبر باينطرف بر مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق حمله ميکند.

انقره، حزب کارگران کردستان را به استفاده از شمال عراق منحيث پايگاه براي حملات مهلک بر جنوب شرق ترکيه متهم مينمايد.

ترکيه از مدت ها باينطرف تقاضا نموده است که مقامات عراقي شورشيان را سرکوب کند.

XS
SM
MD
LG