لینک های دسترسی

گزارش وزارت خارجه امریکا - وضع حقوق بشر در افغانستان


آزادي تشکيل اجتماعات و حزب در قانون اساسي اجازه داده شده است، اما شرايط امنيتي و در بعضي موارد مامورين محلي، استفاده از اين حق را محدود ساخته است.

قانون احزاب سياسي، از احزاب ميخواهد که در وزارعت عدليه ثبت نام کنند و همچنان از آنها ميخواهند که اهداف شان موافق به ارزش هاي اسلامي باشد.

احزاب سياسي که بر مبناي قوم پرستي، لساني، مفکوره هاي اسلامي و مذهبي استوار باشد، اجازه نيست. در ختم سال ۲۰۰۷، ۹۱ حزب سياسي ثبت نام کرده بودند.

احزاب بطور عموم قادر بودند در سر تا سر کشور، بدون مخالفت و مانع فعاليت کنند، به استثناي مناطقي که خشونت هاي ضد حکومت شرايط امنيتي را نا مساعد ساخته است.

گزارش وزارت خارجه امريکا ضمن اشاره به آزادي مذهب مي نويسد که قانون اساسي اعلام ميدارد که اسلام دين رسمي دولت است، اما به اتباع غير مسلمان اجازه ميدهد مراسم مذهبي شان را در چوکاتي که قانون تعين کرده است، آزادانه انجام دهند.

همچنان لازم نيست گروه هاي مذهبي جواز بدست آورند و يا ثبت نام کنند. اما حکومت بيک ابتکار جديد براي ثبت نام ملا ها دست زده است.

حکومت تصور ميکند که همه اتباع بومي مسلمان هستند. حکومت همچنان مذهب را در کارت هويت ملي، مشخص نمي سازد.

در عمل، غير مسلمانان با اذيت و آزار اجتماعي روبرو هستند و مجبور ميشوند مراسم مذهبي شان را با احتياط زياد بر گزار کنند.

در گزارش امده که قانون ازادي گشت و گزار در داخل کشور، سفر به خارج، مهاجرت وعودت به کشور را تضمين کرده است، اما به نسبت منافع امنيتي، حکومت گشت و گزار اتباع را محدود ساخته است.

بزرگترين محدوديت به سفر در بعضي نواحي کشور فقدان امنيت بود. در بسياري نواحي، خشونت شورشيان، رهزني و سرقت،و موجوديت ماين هاي تعبيه شده مسافرت را، مخصوصا، در شب بسيار خطرناک ساخته است.

حکومت با اداره پناه گزينان ملل متحد و ساير موسسات بشر دوستانه براي کمک با کسانيکه در داخل کشور بيجا شده اند، همکاري کرده است.

XS
SM
MD
LG