لینک های دسترسی

افزایش در خود کشی های دهاقین در هند


يک گزارش حکومت هند حاکيست که تعداد خودکشي هاي دهاقين مقروض در ايالت مهاراشترا در سالهاي اخير با وجود کمک مليارد ها دالر براي رهايي ازين قروض، افزايش يافته است.

تخمين ميشود که هزاران دهقان در ايالت مهاراشترا در سالهاي اخير بخاطر اينکه قادر به پرداخت قروض شان نيستند، دست به خود کشي زده اند.

در گزارشي که از جانب تفتيش هاي دولتي صورت منتشر گرديده گفته شده است که اجراات نادرست و عدم همکاران بين ادارات حکومتي مسوول اينن حالت شناخته شده است.

در گزارش آمده است که مامورين پول کافي را براي فهمانيدن دهاقين در مورد حقوق شان مصرف نکرده اند.

طبق گزارش تقريبا ۷۵ فيصد دهاقين از اين منع دريافت قروض غير قانوني باخبر نبودند که بدين مفهوم است دهاقين به پرداخت سود بسيار بلند ادامه دادند؛ با وجود آنکه قرضه ها غيرقانوني بود.

گزارش حاکيست که در بعضي قضايا بانکداران سود بسيار بلند تر از آنچه اجازه داشتند برين قروض تعيين کرده بودند.

XS
SM
MD
LG