لینک های دسترسی

افغانستان، پاکستان و ايران مبارزه عليۀ قاچاق مواد مخدر را تشديد کردند.


افغانستان، ايران و پاکستان تعهد کرده اند تا کنترول سرحدات را جهت متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر غيرقانوني ، که در قسمت تمويل شورش طالبان کمک ميکند، تشديد نمايند.

دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد نمايندگان هر سه دولت بروز پنجشنبه در تهران تشکيل جلسه داده و موافقه نمودند تا سه دفتر ارتباطي سرحدات را تشکيل دهند که عمليات مشترک عليۀ قاچاقبران را اجرا نمايند.

انتونيو مريا کوستا، رئيس دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد آنها همچنان اين موضوع را مورد بحث قرار دادند که چگونه قاچاق بران حرفوي اسلحه و مواد کيمياوي را نگذارند از توافقات تجارت آزاد و راه هاي مشترک حمل و نقل سؤاستفاده نمايند.

ملل متحد ميگويد افغانستان بيش از ۹۰٪ ذخاير ترياک، عنصر اساسي هيروئين را فراهم ميکند.

دفتر مواد مخدر و جرايم ملل متحد همچنان ميگويد که معلوم است که قاچاق ترياک افغانستان منبع عمدۀ تمويل شورشيان طالب ميباشد.
XS
SM
MD
LG