لینک های دسترسی

رهبر مخالفين حکومت زمبابوي ميگويد در دور دوم انتخابات اشتراک ميکند.


مورگن چينگراي، رهبر مخالفين حکومت زمبابوي ميگويد او بزودي بوطن خود باز ميگردد تا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري بمقابل رابرت موگابي، رئيس جمهور، اشتراک کند.

چينگراي امروز اين موضوع را در پريتورياي افريقاي جنوبي اعلام کرد ولي در عين زمان چند شرط را وضع نمود. او خواستار قطع همۀ خشونت ها، حضور قواي حافظ صلح جامعۀ انکشاف جنوب افريقا و دسترسي بناظرين بين المللي انتخابات و وسايل نشراتي در جريان دور دوم انتخابات گرديد.

رهبر جنبش براي تغير ديموکراتيک، مخالف حکومت گفت دور دوم انتخابات بايد تا تاريخ ۲۴ مي داير شود.

پتريک چيناماسا، وزير عدليۀ زمبابوي امروز مداخلات خارجي را در دور دوم انتخابات رد کرد. او گفت انتخابات در داخل چهارچوب قوانين انتخابات کشور داير خواهد شد.

چينگراي ميگويد که در انتخابات رياست جمهوري ۲۹ مارچ برنده شده است. کميسيون انتخابات زمبابوي ميگويد او نتوانست اکثريت آرا را بدست آورد.

XS
SM
MD
LG