لینک های دسترسی

رقباي سياسي لبنان سومين روز مذاکرات شان را آغاز کردند


رهبران سياسي رقيب لبنان مذاکرات شان را براي خاتمه بخشيدن بمنازعۀ سياسي که کشور را بسوي جنگ داخلي کشانيده، ادامه ميدهند.

نمايندگان مخالفين به پشتيباني حزب الله و حکومت بهره مند از حمايت غرب امروز براي سومين روز متواتر در قطر ملاقات ميکنند.

آنها بروز شنبه توافق کردند که يک کميته را براي تسويد يک قانون جديد انتخابات طي سال آينده جهت انتخاب رئيس جمهور توسط پارلمان تشکيل دهند.

هدف اين است که درين راي گيري يک رئيس جمهور انتخاب گردد و يک حکومت وحدت ملي تاسيس گرديده بمنازعات سياسي اي خاتمه دهد که از وقت خاتمه يافتن مدت خدمت اميل لحود، رئيس جمهور طرفدار سوريه در ماۀ نومبر باينطرف، آن کشور را بدون يک رئيس جمهور گذاشته است.

اما رقباي سياسي روي موضوعات کليدي اختلاف نظر دارند. درين حمله تقاضاي مخالفين حکومت براي حق ويتو و تقاضاي حکومت براي خلع سلاح جنگجويان حزب اللهء بهره مند از حمايت سوريه قرار دارد.

XS
SM
MD
LG